Connect with us
Advertisement
Advertisement

Uncategorized

Newidiadau i bill cynllunio a gefnogir

Published

on

Cllr Jamie Adams

Cllr Jamie Adams

MAE JAMIE ADAMS, Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin, wedi ymuno ag arweinwyr nifer o gynghorau i rybuddio Llywodraeth Cymru mewn llythyr agored y gallan nhw golli “cyfle hanesyddol” drwy beidio newid eu Bil Cynllunio er mwyn cryfhau’r Gymraeg. Mae’r llythyr wedi ei lofnodi gan arweinwyr cynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Wrecsam, Conwy, Ynys Môn, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gâr ynghyd â chynghorwyr eraill.

Mae’r llythyr agored gan y saith arweinydd yn dilyn gohebiaeth gan arweinydd Cyngor Sir Gâr sy’n galw am i’r Gweinidog Carl Sargeant wneud y Gymraeg yn ganolog i’r Bil. Yn yr ohebiaeth, mae cynghorwyr yn galw am tri phrif newid i’r Bil: gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth statudol fel bod modd caniatáu neu wrthod datblygiadau ar sail eu heffaith iaith yn unig; sicrhau bod cynghorau lleol yn cael penderfynu ar eu targedau tai ar sail anghenion lleol ac yn annibynnol o’r Llywodraeth yng Nghaerdydd;a sefydlu pwrpas statudol i’r drefn gynllunio fel bod modd lywio’r drefn mewn cyfeiriad sy’n llesol i’r amgylchedd, yr agenda taclo’r tlodi a’r Gymraeg.

Gan rybuddio am effaith peidio â newid y Bil, medd yr arweinwyr: “Pe collir y cyfle hanesyddol hwn i sicrhau bod y drefn gynllunio yn adlewyrchu anghenion Cymru, byddai’n peryglu ein gallu i gryfhau’r Gymraeg yn ein cymunedau am nifer o flynyddoedd i ddod.” Wrth groesawu’r datganiad dywedodd Tamsin Davies, llefarydd cymunedau cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Mae momentwm yn sicr tu ôl i’n hymgyrch, ac rwy’n meddwl y bydd yn amhosib i’r Llywodraeth wrthod newid y Bil erbyn hyn – mae ‘na ormod o wrthwynebiad.

Ymysg ein blaenoriaethau mae seilio’r nifer o dai ar anghenion lleol cymunedau, yn hytrach na thargedau cenedlaethol, gyda’r penderfyniadau yn cael eu gwneud yn lleol. Mae hefyd angen gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth statudol; fel mae’r arweinwyr wedi dweud mae angen yr eglurder bod modd i gynghorwyr wrthod neu ganiatáu datblygiad ar sail ei effaith iaith. Gyda’r gyfraith tu ôl iddi, gallai’r Gymraeg ffynnu ar lefel gymunedol dros y blynyddoedd i ddod.”

Ychwanegodd Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith: “Oherwydd ein bod yn obeithiol y bydd y Llywodraeth yn newid y Bil rydyn ni’n galw ar Gyngor Sir Penfro i drafod nawr effeithiau newidiadau’r Bil Cynllunio ar unrhyw ddatblygiadau sydd ar y gweill. Os ydyn nhw’n galw ar y Llywodraeth i roi’r Gymraeg yn ganolog mae dyletswydd arnyn nhw i wneud yr un peth hefyd. Roedd ffigyrau Cyfrifiad 2011 yn dangos twf yn y niferoedd sy’n siarad Cymraeg mewn rhai ardaloedd yn Sir Benfro; mae’r cyngor yn trafod darpariaeth addysg Gymraeg ac rydyn ni wedi bod yn galw arnyn nhw i ddechrau ar y broses o newid iaith gwaith y cyngor. Mae gwir angen sicrhau fod y cyngor ei hun yn ystyried y Gymraeg ar draws pob maes – gan gynnwys cynllunio.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

Comisiynydd yn canmol addewidion i fyfyrwyr

Published

on

BYDD myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn elwa ar ymroddiad newydd i gynnig cyfleoedd a chyfleusterau trwy gyfrwng y Gymraeg, wedi i’r Brifysgol lansio cyfres o addewidion newydd ar 20 Gorffennaf.
Mae ‘Addewidion Aber’ yn nodi wyth ymrwymiad gan y Brifysgol i fyfyrwyr Cymraeg yn ystod eu cwrs. Yn eu plith mae darparu:
– Cyrsiau cyfrwng Cymraeg o bob math ar draws y Brifysgol;
– Llety Cymraeg i fyfyrwyr, gan gynnwys yn Neuadd Pantycelyn ar ei newydd wedd;
– Tiwtor sgiliau academaidd i gynorthwyo myfyrwyr gyda’u hastudiaethau cyfrwng Cymraeg.
Dywedodd Dr Anwen Jones, Dirprwy Is-Ganghellor sydd yn gyfrifol am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Aberystwyth: “Mae ymestyn cyfleoedd a darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn fater o flaenoriaeth i mi’n bersonol, ac i Brifysgol Aberystwyth fel sefydliad. Rydyn ni am i fyfyrwyr gael y profiad gorau a llawnaf oll drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’r addewidion hyn yn gam arall ar y ffordd i gyflawni’r uchelgais honno.
“Mae gan y myfyrwyr hawliau cyfreithiol pendant sy’n ymwneud â’r Gymraeg, wrth gwrs, ond rydyn ni am fynd gam ymhellach a chynnig rhagor o wasanaethau a chyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn naturiol, ac fel rhan o’u bywydau academaidd a chymdeithasol.
“Mae dyfnder ein darpariaeth academaidd cyfrwng Cymraeg yn galluogi myfyrwyr i ddilyn cynlluniau gradd cyfan drwy gyfrwng yr iaith. Yn ogystal, rydym yn cynnig profiad cymdeithasol Cymraeg heb ei ail yma.
“Mae hi’n adeg gyffrous iawn yn Aberystwyth wrth i ni baratoi ail-agor drysau Neuadd Pantycelyn i fyfyrwyr unwaith eto. Heb os, dyma gyfle unwaith-mewn-bywyd i’r genhedlaeth nesaf.”
Ychwanegodd Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA), Morgan Lewis: “Rydym ni fel Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) yn ymfalchïo fod y Brifysgol yn mynd gam ymhellach gyda’i hymrwymiadau i fyfyrwyr Cymraeg er mwyn sicrhau y cânt y profiad gorau posibl.
“Mae’n bleser i weld a bod yn rhan o’r addewidion a fydd yn hwyluso a helpu llunio bywydau’r myfyrwyr yn ystod eu cyfnod yma yn Aberystwyth.”
Mae Addewidion Aber yn mynd tu hwnt i ofynion statudol Safonau’r Gymraeg.
Mae Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, yn croesawu ac yn canmol y cyhoeddiad, gan ddweud: “Mae gan fyfyrwyr yr hawl i ddefnyddio’r Gymraeg yng ngholegau a phrifysgolion Cymru ers Ebrill 2018, ac mae’n wych fod Prifysgol Aberystwyth wedi mynd gam ymhellach trwy gynnig yr addewidion hyn.
“Felly, fyfyrwyr, mae gennych chi’r hawl ac addewidion pellach gan eich Prifysgol i ddefnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd. Manteisiwch ar y cyfle, a gadael i’r Gymraeg dreiddio i bob rhan o’ch bywyd yn y brifysgol.”

Continue Reading

Uncategorized

Green Party call for free bus services

Published

on

COUNCILS and political parties in Ceredigion are being urged to unite in a radical initiative to help counter the climate emergency by making the county the first in Britain to offer completely free – and more frequent – bus services.

Backers of the Ceredigion Green Party plan say it would slash carbon emissions and cut air-pollution by drastically reducing the number of cars on Ceredigion’s roads, while stimulating efforts to create a greener economy by making it free, and easy, for workers – especially the lower-paid – to get to and from jobs.

The scheme would follow the example of Dunkirk in northern France, where, a year after public transport was made free, a study has found 85 per cent of residents now use the region’s ticketless buses. Car parks have emptied, and poorer residents say it’s now easier to socialise and take advantage of entertainment and cultural activities. The region has a fleet of environment-friendly express buses running every 10 minutes throughout the day.

Greens want the county council to coordinate efforts to investigate sources of funding for the scheme, which it believes could be a pilot project for other counties.

Green Party election candidate Chris Simpson said:

“Climate emergency declarations by governments and councils often don’t go much beyond words. But here’s a way to make a real difference, and at the same time show that we recognise that efforts to lessen the effects of climate-breakdown, and to stop damage to biodiversity, will mean big changes in the ways our society functions.

“However, the beauty of this scheme is that it doesn’t make things harder but improves our quality of life. The experience of the T-buses in Ceredigion, which are free at weekends, shows how well-used buses are when there’s no charge. Make them free all the time, and frequent, and their popularity will soar, bringing so many climatic, social and economic gains.”

Funding, the party suggests, would come from central and local government and perhaps a levy on other public bodies and companies with substantial numbers of employees.

Dunkirk took its inspiration from Tallinn, Estonia, where public transport is free, and Luxembourg, where bus, train and tram fares are being scrapped as part of an environmental push.

At the same time, Greens are demanding HS2 be abandoned in favour of “a local transport revolution”, warning the planned £88 billion rail line would destroy dozens of ancient woodlands and biodiversity and take, by HS2’s own admission, 120 years to become carbon-neutral. Instead, the party wants decarbonisation focused on electrification of existing lines.

Continue Reading

Uncategorized

Conservative Candidate highlights concerns over large-scale wind farms

Published

on

EARLIER this year, the Welsh Government published its Draft National Development Framework (NDF) setting the direction for development in Wales. Within the NDF there is a section dedicated to ‘Energy’ development.

The Welsh Government are proposing “large scale wind and solar development to be directed towards Priority Areas for Wind and Solar Energy”.

Over a dozen areas have been identified throughout Wales and two of these priority areas cover large sections of Ceredigion.

According to the document, there will be a presumption in favour of “large scale on-shore wind and solar energy development in these areas, and an acceptance of landscape change.”

Amanda Jenner told The Ceredigion Herald: “Like many people, I’m passionate about protecting our environment and I fully recognise the importance of tackling climate change. However, I am seriously concerned about the huge pylons that could be needed to connect the electricity to the grid. These proposals do not consider the impact on the tourism sector!”

“Tourism is highly important to Ceredigion’s economy and it includes many agricultural businesses that have diversified into this sector, a trend that is likely to continue. The Labour run Welsh Government must consider how large-scale energy developments will impact Ceredigion’s tourism industry.”

Decisions on large-scale energy developments will not be made under the usual Local Authority Planning processes. Rather, Welsh Government Ministers in Cardiff will decide whether to approve such developments, under the Developments of National Significance process.

Amanda further added: “The top down nature of these proposals is worrying! The fact that tourism hasn’t been fully taken into account nor the disruption of large areas of peat, which may be hugely important to the ecology of an area, shows just how far removed the Labour run Welsh Government are from us.”

“The considerable additional powers which Welsh Labour Ministers are accruing for themselves, undermine local democracy. At the very least, despite being decided by Ministers in Cardiff, the Welsh Government must ensure thorough local community engagement and consultation. It is essential that there is a clear process and communities must be given ample notice of planning applications, in order to assess the wider implications and impacts on their communities.”

The Conservative Candidate has urged the Labour run Welsh Government to follow the example of the Conservative Government in Westminster and to launch a review in to the impact of wind farms.

Amanda said: “I urge the labour run Welsh Government in Cardiff to follow this sensible decision by the Conservative Government and to launch a similar review in Wales”.

Continue Reading

Popular This Week