Cymraeg News

Cristnogaeth yn newyddion da i’r tlawd?

Loretta Minghella: Siaradodd am rôl elusen yn y byd
Loretta Minghella: Siaradodd am rôl elusen yn y byd

MEWN DARLITH yn Aberystwyth ar nos Lun (25 Ebrill) pennaeth un o brif fudiadau dyngarol y DU yn gosod her i ni gyd ac gofynnodd pam, yn yr oleuedig hon, fod 900 miliwn o bobl yn newynnu bob nos a bod miliynau o blant yn marw cyn iddynt gyrraedd eu penblwydd yn bump oed.

Yn dwyn y teitl ‘A yw Cristnogaeth yn newyddion da i’r tlodion?’ Prif Weithredwr Cymorth Cristnogol Loretta Minghella siaradodd am ei phrofiadau gyda’r elusen yn ogystal â’i rôl gyferbyniol blaenorol fel Prif Swyddog Gweithredol y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol yn ystod cyfnod y trafferthion ariannol.

Bydd hi hefyd siaradodd am ei hymweliad diweddar iawn â Serbia ac â’r canolfannau ffoaduriaid yno.

Yn ddiweddar nododd Cymorth Cristnogol ei ben-blwydd yn 70 oed, ac yn ystod ei oes mae wedi cyflawni gwaith pwysig wrth fynd i’r afael ag anghydraddoldeb. Ond mae Loretta Minghella yn credu bod ei heriau mwyaf eto i ddod.

“Rydym bellach yn byw mewn byd o gyfoeth nas gwelwyd o’r blaen, ac eto, er gwaethaf ein holl ddatblygiadau technolegol a’r adnoddau sylweddol sydd ar gael inni, mae tlodi eithafol yn parhau i fod yn her aruthrol.”

Nid yw’n meddwl, serch hynny, mai codi arian i elusennau yn unig fydd yn datrys y broblem, er ei fod o fudd i’r rhai sy’n dioddef, “Anfon arian, bwyd neu feddyginiaeth – gall hyn helpu yn bendant, ond mae mwy o angen gwynebu’r anghydraddoldeb sy’n bodoli heddiw yn ein byd yn sgil anghydraddoldeb yn deillio o amryw fathau o wahaniaethu – dyma ein her fwyaf. “O fewn Cymorth Cristnogol mae’n hymagwedd tuag at dlodi wedi ei seilio ar ein dealltwriaeth mai diffyg pŵer sylfaenol sydd wrth ei wraidd. “Mae angen hefyd i ni edrych ar ein hunain a gofyn cwestiynau anodd am yr hyn y gallwn ei wneud. Gallwn i gyd gydymdeimlo wrth edrych ar luniau teledu o blentyn yn boddi ar draeth, ond beth, yn y pen draw ydym yn barod i wneud am y peth?” Mae’r ddarlith Morlan-Pantyfedwen flynyddol yn anelu i ofyn cwestiynau ac i annog trafodaeth., fel yr eglura’r Parchedig Eifion Roberts, Cadeirydd Morlan: “Pan sefydlwyd canolfan Morlan dros ddeng mlynedd yn ôl ei nod oedd bod yn bont rhwng yr eglwys a’r gymuned ehangach, yn ganolfan ffydd a diwylliant, fyddai’n cwmpasu pob grŵp ac yn hyrwyddo ymdeimlad o drafodaeth agored a pharch at ein gilydd. “Rydym wedi bod yn ffodus iawn dros y blynyddoedd i gael nifer o siaradwyr nodedig yn cyflwyno’r ddarlith hon, gan gynnwys cyn- Archesgob Caergaint, y Dr Rowan Williams, y prifardd Mererid Hopwood a’r Farwnes Ilona Finlay ac rydym yn falch iawn o allu croesawu Loretta Minghella yn 2016.” Dyma’r ail flwyddyn i’r ddarlith gael ei chynnal mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Pantyfedwen ac mae’r pwnc yn hynod berthnasol, yn ôl Richard Morgan, Ysgrifennydd Gweithredol yr Ymddiriedolaeth: “Fel Ymddiriedolaeth rydym yn rhannu amcanion Morlan i geisio cyfleoedd i alluogi pobl i drafod materion ac ystyried beth y gallwn wneud fel unigolion i gefnogi’r rheiny nad ydynt mor ffodus â ni ein hunain. “Yn yr hinsawdd bresennol rydym yn byw yn y testun ar gyfer y ddarlith eleni yn hynod berthnasol “

About the author

Dayne Stone

Add Comment

Click here to post a comment