Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

UAC yn herio safbwynt profion ar ôl symud Defra

Published

on

FUW: Dr Hazel Wright

​MAE Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) wedi ysgrifennu at Defra i herio ei safbwynt ar y rheolau profion ar ôl symud sy’n ymwneud â symud gwartheg o Ardal TB Isel yng Nghymru i Ardal Risg Isel yn Lloegr.

Er gwaethaf trafodaethau Llywodraeth Cymru ar y pwnc, bydd profion ôl symud Defra yn parhau ar gyfer ffermwyr sy’n symud gwartheg ar draws y ffin o Gymru ac mae gan yr Undeb bryderon sylweddol ynglŷn â’r goblygiadau o barhau gyda’r drefn bresennol ac effaith andwyol y polisi hwn ar ffermwyr Cymru​.​

Mae nifer yr achosion o TB yng Nghymru yn amrywio’n sylweddol ar draws rhanbarthau ac mae ystadegau TB mewn gwartheg Defra a Llywodraeth Cymru yn dangos bod gan yr Ardal TB Isel yng Nghymru lefelau TB sy’n cymharu â, neu’n well na’r rhai hynny sydd mewn Ardal Risg Isel yn Lloegr.

Dywedodd Dr Hazel Wright, Uwch Swyddog Polisi UAC: “Drwy barhau â’r gofyniad o brofi ar ôl symud, mae Defra wedi parhau i gyflwyno camsyniadau ynglŷn â’r drefn brofi flynyddol yng Nghymru, ac yn anfwriadol wedi dynodi pob plwyf Cymreig fel ardaloedd ‘risg uchel’.

“Mae’r ffaith bod Defra yn gwrthod trafod hyn gyda Llywodraeth Cymru yn hynod o rwystredig gan nad oes rhaid i wartheg sy’n dod i Gymru o Ardal Risg Isel yn Lloegr naill ai gael eu profi cyn symud neu brofi ar ôl symud.

“O gofio lefel y TB yn Ardal TB Isel Cymru, a diffyg unrhyw berthynas rhwng risg TB a threfn brofi flynyddol Cymru, mae UAC wedi ysgrifennu at Defra i ofyn am eglurder ynghylch y broses o wneud penderfyniadau a arweiniodd at barhau gyda’r drefn bresennol o brofi ar ôl symud ar draws y ffin.”

Mae UAC yn credu bod y drefn o brofi’n flynyddol sy’n digwydd yng Nghymru yn golygu bod y nifer gwirioneddol o ddadansoddiadau nas datgelir yn debygol o fod yn gymharol fach. Felly, mae canlyniad y trafod hwn yn ddiangen ac mae UAC yn aros am ohebiaeth gan Defra ar y gwerthusiad gwyddonol a ddefnyddir yn y broses o wneud penderfyniadau.

“Bydd aelodau UAC yn siomedig nad oedd Llywodraeth Cymru yn gallu sicrhau’r rhan allweddol hon o’r cynigion newydd cyn lansio’r rheoliadau newydd.

“Yng ngoleuni trafodaethau Brexit yn y dyfodol, mae’r safbwynt a gymerwyd gan Defra ar y mater hwn yn annerbyniol. Os na all y gweinyddiaethau datganoledig drin ei gilydd gyda rhywfaint o gyfwerth o fewn y DU, yna nid yw’n arwydd da ar gyfer cysylltiadau y tu allan i’r UE yn y dyfodol, ” ychwanegodd Dr Wright.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Council’s budget for 2020/21 approved

Published

on

At the Council meeting on 5 March 2020, Ceredigion County Council’s service budgets for 2020/21 were approved after receiving the final settlement from Welsh Government on 25 February.

This is the best settlement for local government and the Council since 2007/08, with an increase of 4.2%. This is equivalent to an increase of £7.609m in the Council’s budget.

Ellen ap Gwynn, Leader of the Council, said: “We have had to cut £45m from our budget since 2012. Despite these enormous cuts, the Council has been able to deliver all the services it delivered before the cuts were made thanks to a dedicated workforce and some very creative and innovative ways of working. It is a welcome relief that Ceredigion will not be receiving any additional cuts from Welsh Government for 2020/21. I welcome the increase in the settlement which will help us to ensure that we can continue to provide quality services for our residents.”

Also, as part of the budget setting process, a 4% increase in the Council Tax rate was approved. Despite the increased settlement, a 4% Council Tax increase is the minimum increase that would result in a standstill budget and would mean that no further cuts will need to be made this year.

This means that Band D properties in Ceredigion will pay £1,364.82 of Council Tax each year. This is equivalent to an increase of approximately £1 per week.

The proposal was approved after the Cabinet of Ceredigion County Council recommended the increase in order to ensure that there are no further cuts to council services in the next financial year.

Councillor Gareth Lloyd, Cabinet member with responsibility for Finance and Public Protection, said: “Council Tax and business rates only make up about 29% of the council’s budget. We understand that raising council tax is unpopular but this increase in Council Tax will help to alleviate the increasing pressure placed on the budgets of different services.”

A specific formula is applied by Welsh Government to calculate the funding allocated to each Council.

Continue Reading

Cymraeg

Cyngor yn datgan argyfwng hinsawdd byd-eang

Published

on

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi datgan argyfwng hinsawdd byd-eang mewn cyfarfod o’r Cyngor ar 05 Mawrth 2020.

Mae’r Cyngor eisoes wedi ymrwymo i sicrhau bod Ceredigion yn awdurdod lleol carbon net sero erbyn 2030, ac i ddatblygu cynllun clir ar gyfer llwybr a fydd yn arwain at garbon sero net o fewn 12 mis.

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor, gynigodd y cynnig. Meddai, “Rwy’n falch iawn bod Cyngor Sir Ceredigion wedi datgan argyfwng hinsawdd byd-eang. Rydym yn ymroddgar i ddiogelu’r amgylchedd a gwneud yr hyn a allwn i leihau ein hôl troed carbon. Rydym wedi lleihau ein hallyriadau carbon blynyddol 45% ers 2007. Mae gennym nifer o brosiectau yr ydym yn gweithio tuag atynt ar hyn o bryd i sicrhau ein bod yn lleihau ein hallyriadau carbon ymhellach fyth.”

Eiliodd y Cynghorydd Mark Strong y cynnig a dywedodd, “Mae’r datganiad yma yn cydymffurfio gydag amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru. Wrth symud ymlaen, yr amcan yw lleihau ein defnydd carbon yn ein cartrefi a sicrhau defnydd gorau o greu egni yn lleol. Mae hyn i wneud yn siwr ein bod yn lleihau ein defnydd carbon yn sylweddol.”

Mae’r penderfyniad hwn yn cefnogi dwy o Flaenoriaethau Corfforaethol y Cyngor, sef Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl a Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol.

Continue Reading

Cymraeg

Pobl ifanc yn cymryd rhan mewn diwrnod cymdeithasol cyfrwng Cymraeg

Published

on

Ar ddydd Sadwrn 15 Chwefror, daeth dros hanner cant o bobl ifanc de Ceredigion at ei gilydd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog ar gyfer diwrnod ‘Ti’n Gêm?’. Gêm gymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg a drefnwyd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion gyda chydweithrediad yr Urdd a Tatl Gaming.

Bwriad y diwrnod oedd rhoi cyfle i bobl ifanc ddod at ei gilydd i gymdeithasu a mwynhau amrywiol weithgareddau gan gynnwys gemau cyfrifiadurol a hynny oll trwy gyfrwng y Gymraeg. Trwy gynnal diwrnod o’r math y gobaith yw bod plant yn sylweddoli eu bod yn medru defnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd.

Yn ystod y dydd bu cyfle i chwarae gemau cyfrifiadurol Splatoon, FIFA a Minecraft yn ogystal â chymryd rhan mewn twrnamaint Mario Kart 8 cyn profi cyffro saethyddiaeth, y wal ddringo a’r cwrs rhaffau uchel.

Dywedodd Rhodri Francis, Swyddog Datblygu Cered: “Bu’r diwrnod yn llwyddiannus tu hwnt gyda phawb i weld yn mwynhau. Roedd ymateb y plant i’r gweithgareddau yn ffantastig a’r hyn oedd yn allweddol oedd eu bod nhw’n mwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg. Y gobaith yw cynnal diwrnodau tebyg yn y dyfodol. Diolch i Tatl Gaming am gydweithio gyda ni a hefyd i’r Urdd am drefnu cyfres o ddigwyddiadau ymarferol i’r plant.”

Mae Cered yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau ar draws y Sir fel bod pobl o bob oedran yn cael y cyfle i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg. Am fwy o wybodaeth am weithgareddau yn eich ardal chi cysylltwch â Cered ar 01545 572350 neu cered@ceredigion.gov.uk.

Continue Reading

Popular This Week