Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

UAC yn herio safbwynt profion ar ôl symud Defra

Published

on

FUW: Dr Hazel Wright

​MAE Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) wedi ysgrifennu at Defra i herio ei safbwynt ar y rheolau profion ar ôl symud sy’n ymwneud â symud gwartheg o Ardal TB Isel yng Nghymru i Ardal Risg Isel yn Lloegr.

Er gwaethaf trafodaethau Llywodraeth Cymru ar y pwnc, bydd profion ôl symud Defra yn parhau ar gyfer ffermwyr sy’n symud gwartheg ar draws y ffin o Gymru ac mae gan yr Undeb bryderon sylweddol ynglŷn â’r goblygiadau o barhau gyda’r drefn bresennol ac effaith andwyol y polisi hwn ar ffermwyr Cymru​.​

Mae nifer yr achosion o TB yng Nghymru yn amrywio’n sylweddol ar draws rhanbarthau ac mae ystadegau TB mewn gwartheg Defra a Llywodraeth Cymru yn dangos bod gan yr Ardal TB Isel yng Nghymru lefelau TB sy’n cymharu â, neu’n well na’r rhai hynny sydd mewn Ardal Risg Isel yn Lloegr.

Dywedodd Dr Hazel Wright, Uwch Swyddog Polisi UAC: “Drwy barhau â’r gofyniad o brofi ar ôl symud, mae Defra wedi parhau i gyflwyno camsyniadau ynglŷn â’r drefn brofi flynyddol yng Nghymru, ac yn anfwriadol wedi dynodi pob plwyf Cymreig fel ardaloedd ‘risg uchel’.

“Mae’r ffaith bod Defra yn gwrthod trafod hyn gyda Llywodraeth Cymru yn hynod o rwystredig gan nad oes rhaid i wartheg sy’n dod i Gymru o Ardal Risg Isel yn Lloegr naill ai gael eu profi cyn symud neu brofi ar ôl symud.

“O gofio lefel y TB yn Ardal TB Isel Cymru, a diffyg unrhyw berthynas rhwng risg TB a threfn brofi flynyddol Cymru, mae UAC wedi ysgrifennu at Defra i ofyn am eglurder ynghylch y broses o wneud penderfyniadau a arweiniodd at barhau gyda’r drefn bresennol o brofi ar ôl symud ar draws y ffin.”

Mae UAC yn credu bod y drefn o brofi’n flynyddol sy’n digwydd yng Nghymru yn golygu bod y nifer gwirioneddol o ddadansoddiadau nas datgelir yn debygol o fod yn gymharol fach. Felly, mae canlyniad y trafod hwn yn ddiangen ac mae UAC yn aros am ohebiaeth gan Defra ar y gwerthusiad gwyddonol a ddefnyddir yn y broses o wneud penderfyniadau.

“Bydd aelodau UAC yn siomedig nad oedd Llywodraeth Cymru yn gallu sicrhau’r rhan allweddol hon o’r cynigion newydd cyn lansio’r rheoliadau newydd.

“Yng ngoleuni trafodaethau Brexit yn y dyfodol, mae’r safbwynt a gymerwyd gan Defra ar y mater hwn yn annerbyniol. Os na all y gweinyddiaethau datganoledig drin ei gilydd gyda rhywfaint o gyfwerth o fewn y DU, yna nid yw’n arwydd da ar gyfer cysylltiadau y tu allan i’r UE yn y dyfodol, ” ychwanegodd Dr Wright.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Newidiadau i orsafoedd pleidleisio Ceredigion ar ôl adolygiad

Published

on

Fe gymeradwyodd cynghorwyr yng Ngheredigion adolygiad o orsafoedd pleidleisio yn y sir ar 23 Ionawr. Mae’r adolygiad yn gweld tair gorsaf bleidleisio yn cael eu huno â gorsafoedd pleidleisio cyfagos.

Bydd y gorsafoedd pleidleisio yng Nghwmystwyth, Blaenpennal a Chapel Tyngwndwn yn Nhalsarn yn uno â gorsafoedd cyfagos.

Eifion Evans yw’r Swyddog Canlyniadau Gweithredol. Dywedodd: “Fe wnaethon ni gynnal yr adolygiad i wneud yn siŵr bod gorsafoedd pleidleisio yng Ngheredigion yn addas at ein dibenion ac yn cael eu defnyddio mor effeithiol â phosib.

“Fe wnaethom ymweld â phob gorsaf bleidleisio a gynigiwyd yn yr adolygiad, ac rwy’n hyderus mai’r lleoliadau yw’r rhai mwyaf priodol posibl i bleidleiswyr a staff etholiadol.”

Bydd nifer o orsafoedd pleidleisio yn newid lleoliad. Y rhain yw:

· Ward Canol Aberystwyth – Gorsaf bleidleisio i symud o adeilad y Band Arian, Coedlan y Parc i Fyddin yr Iachawdwriaeth, Ffordd Alexandra.

· Ward Rheidol Aberystwyth – Gorsaf bleidleisio i symud o adeilad y Band Arian, Coedlan y Parc i Dŷ’r Harbwr, Y Lanfa.

· Gorsaf bleidleisio i symud o’r hen ysgol yn Cross Inn ger Llanon, i’r hen ysgol, Pennant ger Llanon.

· Caiff y Feithrinfa yn Ysgol Gynradd Gymunedol Comins-coch ei defnyddio yn hytrach na’r ysgol.

· Gorsaf bleidleisio i symud o Ysgol Trewen i Festri Capel Bryngwyn.

· Gorsaf bleidleisio i symud o Caffi Sali Mali i Festri Capel Bronant.

Bydd gorsaf bleidleisio arall yn symud o Festri Capel Pisgah i Neuadd Talgarreg yn amodol ar gymeradwyaeth Pwyllgor y Neuadd. Bydd yr orsaf bleidleisio yn aros yn festri’r capel os nad yw Pwyllgor y Neuadd yn cytuno.

Continue Reading

Cymraeg

The Little Mill Players yn cyflwyno Robin Hood and the Babes in the Wood gan Ben Crocker

Published

on

Robin Hood and the Babes in the Wood’ yw Pantomeim y Little Mill Players eleni. Bydd y perfformiadau yn Theatr Felinfach o Nos Iau 30 Ionawr i Nos Sadwrn 01 Chwefror am 7:30pm. Cynhelir perfformiad matinée hefyd ar brynhawn Sadwrn, 01 Chwefror am 2:30yp.

Efallai mai Robin Hood yw’r saethwr gorau yn yr ardal, ond a wnaiff e lwyddo i ddianc o grafangau Siryf Nottingham ac achub y babanod? Dewch i ymuno â Winnie Widebottom, Marion, Little Joan, Friar Tuck a’r cymeriadau eraill (a hefyd, er syndod, Sefydliad y Merched ‘Smugglers Cove’ sydd wedi dod i Goedwig Sherwood ar wyliau gwersylla a llwyddo i gael eu dal yn yr antur). Dewch i floeddio, hisian a chael gwledd o hwyl trwy chwerthin a chân yn y cynhyrchiad teuluol hwn.

Mae’r Little Mill Players wedi bodoli ers cychwyn Theatr Felinfach yn 1972. Daw aelodau’r cwmni o wahanol rannau o Geredigion a hyd yn oed Sir Gaerfyrddin. Mae ystod oedran y cast yn amrywio o 7 i 60+ ac mae eu swyddi’n amrywio o waith llafur i reolwyr yn ogystal â disgyblion ysgol a myfyrwyr. Eleni maent wrth eu bodd eto o gael sawl wyneb newydd ac maent yn obeithiol y bydd y duedd hon yn parhau.

Mae cyfarwyddwr y sioe, Stephen Entwistle, wedi bod yn aelod o’r grŵp ers dros 16 mlynedd. Dechreuodd fywyd gyda’r grŵp fel y Cyfarwyddwr Cerdd, yna aeth ymlaen i’r llwyfan a bellach ef yw’r bos!

Un o’r aelodau sydd wedi gwasanaethu hiraf yn y cast cyfredol yw Dilys Megicks, cynorthwyydd cynhyrchu’r sioe, ac mae wedi bod yn aelod ers rhyw 24 mlynedd. Yn ystod yr amser hwnnw mae hi wedi portreadu amrywiaeth eang o gymeriadau gan gynnwys dynes ddrwg, cyw iâr ac ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd Sefydliad y Merched Smuggler’s Cove! Mae hi’n mwynhau pob agwedd o’r pantomeim traddodiadol.

Aelod arall, sydd bellach yn aelod sefydlog o’r cast yw Andrew Tyrrell sydd, dros y blynyddoedd, wedi perchenogi rôl y panto ‘Dame’ iddo’i hun. Yn sicr, fe yw digrifwr y cast. Mae Andrew hefyd yn gyfrifol am adeiladu propiau ac unrhyw anghenion adeiladu ar gyfer y cynhyrchiad.

Cofiwch ddilyn tudalen Facebook Theatr Felinfach i gael cyfleoedd i ennill tocynnau i’r cynhyrchiad. Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Theatr Felinfach ar 01570 470697 neu ar-lein drwy theatrfelinfach.cymru. Prisiau’r tocynnau yw £9 i oedolion, 8 i bensiynwyr a £6 i blant.

Continue Reading

Cymraeg

Galw am wirfoddolwyr GIG yng Ngheredigion

Published

on

Gall gwirfoddoli i’r GIG fod yn hynod werth chweil ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn chwilio am bobl newydd i ymuno â’u gwasanaeth Gwirfoddoli dros Iechyd yng Ngheredigion.

Mae yna lawer o resymau pam y gallwch chi ystyried gwirfoddoli gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae’n ffordd wych o gael profiad o amgylchedd ysbyty os ydych chi’n ystyried gyrfa ym maes iechyd. Gall hefyd eich helpu i roi rhywbeth yn ôl os ydych chi wedi bod yn glaf eich hun neu os oedd gennych berthynas yn yr ysbyty.

Mae yna lawer o wahanol rolau gwirfoddol ar gael fel bod yn gyfaill i’n cleifion ar ein wardiau neu groesawu ymwelwyr i’r ysbyty wrth y dderbynfa ac rydyn ni’n chwilio’n arbennig am bobl a fyddai’n gallu helpu gyda’r troli siop a bod yn gyfaill i’n cleifion ar ein wardiau yn Ysbyty Bronglais.

Bydd sesiynau gwybodaeth gwirfoddolwyr yn cael eu cynnal ym mis Chwefror a gall unrhyw un a allai fod â diddordeb mewn bod yn wirfoddolwr ddarganfod mwy trwy gysylltu â’r tîm Gwirfoddoli dros Iechyd ar 01267 244401 neu HDd.VolunteerForHealth@wales.nhs.uk.

Dywedodd David Fretwell, Rheolwr Gwirfoddolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Un o’r buddion mwyaf y gall gwirfoddolwyr ei gynnig i’r GIG yw’r gefnogaeth a’r cysur a rowch i’n cleifion. Rydyn ni eisiau sefydlu troli siop yn Ysbyty Bronglais ond rydyn ni’n annog unrhyw un sy’n lleol i Geredigion ac sydd eisiau gwirfoddoli i gysylltu. ”

I ddarganfod mwy am Wasanaeth Gwirfoddoli dros Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ewch i: www.hywelddahb.wales.nhs.uk/Gwirfoddoli

Continue Reading

Popular This Week