Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Cerddwyr Cylch Teifi

Published

on

cylchteifiYM MIS Mawrth, buom yn ardal Cwm Cuch gyda Howard Williams i’n harwain. Gan gychwyn wrth dafarn y Nag’s Head, aethom ar daith gylch ar hen stad Clynfyw. Roedd Howard wedi paratoi taflen o nodiadau am nodweddion diddorol y daith i bawb, a chawsom fwynhau llwybr y Cerfluniau, eirlysiau wrth y miloedd, golygfa dda i lawr ar Afon Cych a’r Cwm, a chlywed am gysylltiadau â’r Mabinogi, hanes y stad a’r hen ardd furiedig. Aeth llawer ohonom i gael croeso a lluniaeth yn Nhafarn y Nag’s Head ar ôl cerdded. Taith hyfryd eto, ac roedd yn dda gweld rhai cerddwyr newydd yn ymuno â ni. Fis Ebrill 9fed, bydd Reg Davies yn arwain taith yn ardal Dinas ac Aber-bach.

Cychwynnwn o Faes Parcio Capel Tabor, Dinas (SN005 384 Cod post: SA42 0XG). O gyfeiriad Aberteifi, trowch i’r dde gyferbyn â lloches byses ar ôl mynd heibio’r troad i Bwllgwaelod). Dewch mewn da bryd i ddechrau ar y daith am 10:30, os gwelwch yn dda. Awn ar daith gylch ddwy awr, tua 2.5 milltir, ar lwybrau i fferm Tre-wrach, lawr lôn dawel a llwybr da i draeth Aber-bach ac yn ôl ar y lôn i ddychwelyd i’r Capel. Bydd un llecyn a all fod yn fwdlyd, dwy sticil, ac esgyniad o ryw 400 troedfedd, y rhan fwyaf ohono ar y ffordd yn ôl i’r Capel, sy’n eithaf serth ar y dechrau. Gallwn ddisgwyl daith brydferth, hanesyddol gydag ymweliad â pherl o draethell anghysbell.

Ac wedyn bydd cyfle i gael lluniaeth yn nhafarndai Trefdraeth a Dinas a hefyd yng nghaffi Flas Fronlas, Trefdraeth. Ym mis Mai, 14eg, cerddwn yn ardal Cwm Soden a Chastell Bach, ger Cwm Tydu, gan adael man parcio Eglwys Llandysiliogogo (SN363 572) (Cod post SA44 6LH), am 10.30yb. Howard Williams fydd yr arweinydd eto. Mae’r man parcio ryw 200 metr yn brin o Eglwys St Tysilio. O’r A487 rhwng Plwmp a Synod trowch i Gaerwedros, mynd trwy’r pentref a syth ymlaen, ar draws yr heol rhwng Llwyndafydd a Nanternis, tuag at Gwmtydu; ar ôl rhyw filltir trowch i’r dde tuag at yr eglwys.

Nid oes lle i fwy na rhyw 15 car ar y tir pwrpasol ond gallwn barcio’n ofalus hefyd ar y borfa ar hyd yr heolydd o bobtu’r gyffordd. Er hynny, fe fydd yn syniad da dod â chyn lleied o geir ag y bo modd, er enghraifft drwy gwrdd â gyrwyr eraill yng Nghwmtydu a rhannu ceir wrth fynd ymlaen. Dewch mewn da bryd i ddechrau fel arfer ar y daith am 10:30, os gwelwch yn dda. Awn ar daith gylch ddwy awr tua dwy filltir ar lwybrau da; dros gaeau i’r penrhyn i’r gogledd o Gwmtydu, ar lwybr yr arfordir i lawr i Draeth Cwm Soden (serth mewn mannau) ac wedyn lan y Cwm a’i lethr ddeheuol i’r Eglwys.

Bydd esgyniad o ryw 350 troedfedd, yn bennaf wrth ddringo’r llwybr serth gyda llawer o risiau ar y diwedd i gyrraedd yr eglwys. Wrth gerdded, cawn weld golygfeydd gwych o’r arfordir, blodau ar eu gorau, Castell Bach, caer amlwg o’r Oes Haearn, cwm prydferth, rhaeadrau annisgwyl, ac eglwys mewn llecyn hyfryd. Ac wedyn bydd cyfle i gael lluniaeth yn y Crown yn Llwyndafydd neu yn y Caffi yng Nghwmtydu. Fis Mehefin 11eg, cerddwn yn ardal Cilgerran a Llechryd gydag Emyr Phillips yn arwain, a hon fydd ein taith olaf y tymor hwn. Bydd croeso cynnes i bawb ar bob taith. Am ragor o fanylion, cysylltwch â Philippa Gibson, 01239 654561 philippa.gibson@gmail. com

Dyddiadau’r teithiau nesaf: 9 Ebrill: Ardal Dinas ac Aber-bach Gadael maes parcio Capel Tabor, Dinas (SN005 384) (Cod post SA42 0XG), am 10.30yb. Arweinydd: Reg Davies 14 Mai: Cwm Soden, ger Cwm Tydu Gadael man parcio Eglwys Llandysiliogogo (SN363 572) (Cod post SA44 6LH), am 10.30yb. Arweinydd: Howard Williams 11 Mehefin: Ardal Cilgerran a Llechryd Gadael maes parcio Neuadd Cilgerran (SN198 428) (Cod post SA43 2TE), am 10.30yb. Efallai bydd y man cychwyn yn newid yn nes at y dyddiad. Arweinydd: Emyr Phillips

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Community

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd Aberystwyth

Published

on

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth
Bydd Gweinidog Iechyd Cymru yn agor canolfan newydd gwerth £1.7 miliwn i hyfforddi staff y gwasanaeth iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw (dydd Gwener 30 Medi).
Mae’r Brifysgol wedi creu ystafelloedd ymarfer clinigol ansawdd uchel, yn ei Chanolfan Addysg Gofal Iechyd newydd, sydd gyferbyn ag Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth. Cafodd y datblygiad gwerth £1.7 miliwn ei gefnogi gyda grant o £500,000 gan Lywodraeth Cymru.
Rhan ganolog o’r safle newydd yw Uned Sgiliau Clinigol gydag ardaloedd efelychu ansawdd uchel sy’n adlewyrchu taith y claf o’r cartref a gwasanaethau cymunedol i asesu, gofal wedi’ i gynllunio a gofal acíwt.
Mae’r offer addysgu newydd yn cynnwys dyfeisiadau realiti rhithwir ar gyfer profi heneiddio a modelau dynol sy’n efelychu ystod eang o gyflyrau iechyd.
Dechreuodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr nyrsio ar eu hastudiaethau yn y Ganolfan ym Mhrifysgol Aberystwyth ddechrau mis Medi.
Disgwylir y bydd y datblygiadau newydd yn hwb mawr i ymdrechion i gadw a recriwtio staff i’r gwasanaeth iechyd, yn enwedig yn y Canolbarth.
Dywedodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan AS: “Rwy’n falch iawn o agor y ganolfan newydd hon ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n gydweithrediad ardderchog rhwng y byrddau iechyd a’r Brifysgol a bydd yn hwb o ran recriwtio nyrsys yn yr ardal yma.
“Rwyf hefyd yn falch iawn y bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a fydd yn helpu i gyflawni ein cynlluniau i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gwasanaeth iechyd, fel y nodir yn ein strategaeth Mwy na Geiriau.”
Datblygwyd addysg nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth gyda chefnogaeth nifer o bartneriaid, gan gynnwys byrddau iechyd Hywel Dda, Betsi Cadwaladr a Phowys yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
Fe ddyfarnodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru gytundeb i Brifysgol Aberystwyth hyfforddi nyrsys ar gyfer oedolion ac iechyd meddwl sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Caiff y myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer y graddau newydd a gychwynnodd eleni y cyfle i ddilyn hyd at hanner eu cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.
Ychwanegodd yr Is-Ganghellor yr Athro Elizabeth Treasure:
“Anrhydedd fawr yw cael y Gweinidog yn ymweld i agor y Ganolfan, sydd yn fuddsoddiad arwyddocaol iawn i’r Canolbarth. Rwy’n ffyddiog bydd hyn yn hwb o ran recriwtio a chadw staff yn lleol ac yn rhanbarthol. A, thrwy gynnig llawer iawn o’r hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd yn fuddiol i’r ddarpariaeth iaith yn ein gwasanaeth iechyd yn ogystal.”
“Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am gefnogi’r prosiect. Hoffwn i ddiolch hefyd i’r holl bartneriaid sydd wedi cyflawni hyn, gan gynnwys y Byrddau Iechyd lleol, Cyngor Sir Ceredigion ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru“
“Dros y blynyddoedd i ddod, ac wrth weithio gyda phartneriaid, rydym yn awyddus i gyfrannu mwyfwy at gwrdd ag anghenion hyfforddi ein gwasanaeth iechyd. Rwy’n siŵr bydd y Ganolfan newydd yn adnodd pwysig yn hyn o beth. Dyma ni heddiw yn gosod sylfeini ar gyfer twf darpariaeth addysg gofal iechyd yma yn Aberystwyth ar gyfer y dyfodol.”

Continue Reading

Community

Urdd Gobaith Cymru honoured at Young Peacemakers Awards Ceremony

Published

on

URDD GOBAITH CYMRU and its members have been crowned ‘Young Peace Activists of the Year’ at this year’s Young Peacemakers Awards ceremony, which was held at the Llangollen International Musical Festival today (7 July), for the organisation’s Peace and Goodwill Message.

Without fail for a century, the young people of Wales have sent a Message of Peace and Goodwill to the world. It is unique – Wales and its young people are the only country in the world that have communicated a global message of peace annually.

In celebration of the Urdd’s centenary year, the 2022 Peace and Goodwill Message was launched on 18 May in a dedicated event at the Nobel Peace Center in Oslo, Norway in the company of the First Minister of Wales, Mark Drakeford along with the Aberystwyth University students who helped write the message. After being released in video form, it was shared all corners of the world, from Peru to Zimbabwe, Vietnam to New Zealand and Moldova and was available in more languages than ever before – 101.

It was also revealed that the winner of the Young International Peacemaker category of this year’s Young Peacemakers Awards was Mah Zari Kakar, an Afghan refugee who resided at the Urdd’s Residential Centre in Cardiff last year. The Urdd nominated Mah for the award as acknowledgement for her tireless work campaigning for women’s rights in Afghanistan and her willingness to continue with these efforts in Wales.

Originally from Helmand Province in Afghanistan, Mah (who was 20 at the time) was forced to flee the country last August along with her brother. She had been working with USAID (U.S. Agency for International Development), holding sessions for women so that they understood their rights.

This year marks the seventh year of the Wales Young Peacemakers Awards, which is jointly organised by the Welsh Centre for International Affairs (WCIA), Size of Wales, CWVYS and the Llangollen International Musical Eisteddfod. Young people from all over Wales are celebrated for their positive contributions to peace and global citizenship, and winners receive prizes for artwork, creative writing, and film as well as their positive work as local and global citizens.

Continue Reading

Community

Aberystwyth University’s 150th anniversary celebrations begin

Published

on

THE EISTEDDFOD chair awarded to a soldier who died in the First World War, together with other historical objects, will be central to Aberystwyth University’s activities at this year’s National Eisteddfod as it marks the start of its 150th anniversary celebrations.

The University was founded in 1872 following efforts to raise money locally and nationally to establish the first university in Wales, and this August marks the beginning of its 150th academic year.

On the Tuesday (2 August) of the Eisteddfod the University will launch a year of special anniversary celebrations. During the event on the University stand, there will be an opportunity to see a collection of items of historical importance to Aberystwyth University, including a statuette of the first Vice-Chancellor, Thomas Charles Edwards, and the prison badge of the former lecturer, poet and conscientious objector Gwenallt.

On the Thursday of the Eisteddfod (4 August), an event will be held to remember the stories of two students who won the chair at the College’s Eisteddfod in 1912 and 1914 – Gwilym Williams who was killed in France in 1916 during the First World War, and Dorothy Bonarjee, the first woman of colour to win it.

The eisteddfod chair won by Gwilym Williams will be on display at the University’s stand throughout the week. It is among 150 objects that will appear in a special volume called Ceinogau’r Werin / The Pennies of the People which is to be published in October as part of the anniversary celebrations.

Aberystwyth University Vice-Chancellor Professor Elizabeth Treasure said: “The National Eisteddfod is a very important event for us at Aberystwyth University, and especially so this year: returning to Ceredigion for the first time in over a quarter of a century and being held in-person for the first time in three years. It is even more significant for us this year as we begin to celebrate our 150th anniversary – it’s an extremely exciting time.”

On the Sunday of the festival (31 July), an open day will be held at Pantycelyn Hall, offering the public and former students the first opportunity to visit the iconic student accommodation since it re-opened in its new guise in 2020 during the pandemic.

Professor Treasure added:

“Beginning our 150th anniversary celebrations is a unique opportunity to discuss the University’s rich history, as well as to look forward. We have seen many exciting developments here over the past few years. The re-opening of Neuadd Pantycelyn in particular, is one that stands out as exceptionally important – it’s such an important space for the language locally and nationally.

“As an institution, we have been growing, with the first and only School of Veterinary Science in Wales opening here last year, and nursing education starting for the first time in September this year. We have a great deal to celebrate at this year’s Eisteddfod.”

As well as the events on its stand, Aberystwyth University will host several events in the Learners’ Village and as the main sponsor of the Science Village on the Maes. The University’s Arts Centre will also host a ‘Salon de Refuses’ exhibition including art from the Eisteddfod.

Aberystwyth University events at the Eisteddfod (Stand M05)

On Sunday 31 July at 11:15am in the Pabell Lên, an event will be held by the University’s Department of Welsh and Celtic Studies to remember the life and contribution of Dr Tedi Millward with speakers including Bleddyn Owen Huws, Llio Millward, Cynog Dafis, Mark Lewis Jones and BBC broadcaster Huw Edwards.

From 2pm on the same day, there will be an open day at the refurbished Welsh-medium student accommodation, Pantycelyn Hall, in Aberystwyth.

On Monday 1 August at 2pm, a discussion ‘Education, time and place: Recent research on current issues in the world of education in Wales’ will be led by researchers from the School of Education on a range of research projects, including the impact of the COVID-19 Pandemic on the education system, and the new curriculum.

On Tuesday 2 August at 11am in Pabell y Cymdeithas 1, a panel discussion will be held about reforming the Senedd with speakers including Siân Gwenllian MS, chaired by Dr Elin Royles.

An awards ceremony for the best Welsh learners in mid Wales will be held at 11:30am on Tuesday 2 August at the University’s stand.

At 15:30 on Tuesday 2 August on the University’s stand, in an event called ‘Hawlio Heddwch’, the Chair of Wales’ Peace Academy, Dr Rowan Williams, will give a summary of its work.

Later the same day an event will be held to launch a year of 150th anniversary celebrations, chaired by Dr Rhodri Llwyd Morgan in the company of Vice Chancellor Professor Elizabeth Treasure, Pro Vice Chancellor Professor Anwen Jones and Professor Mererid Hopwood.

Dr Charnell-White, Rebecca Roberts, Professor Wini Davies and Rosanne Reeves will discuss women’s literature in Ceredigion at 12pm on Wednesday in the Pabell y Cymdeithasau 1 in an event entitled “Following Cranogwen: Publishing Women’s Literature in Ceredigion” held in conjunction with Honno Gwasg Menywod Cymru.

At 13:00 the same day, Dr Anwen Elias and Dr Elin Royles discuss the conclusions of a project about “The constitutional demands of European nationalist parties” in the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Tent

On Thursday 4 August at 11am, a discussion will be held about the history of the two student poets who won the chair at the College’s Eisteddfod in 1912 and 1914 – Gwilym Williams who was killed in France in 1916 and Dorothy Bonarjee, the first woman of colour to win it. Dr Cathryn Charnell-White, Faeeza Jasdanwalla-Williams, Eurig Salisbury and Iestyn Tyne will speak at the event.

On Friday 5 August at 11am, Dr Elin Royles will hold a discussion with Mali Thomas from the Urdd, and a group of students who wrote the 2022 Peace Message on the theme of the climate crisis which was launched in Norway earlier this year.

A discussion between Dafydd Rhys, Eddie Ladd, Gethin Scourfield will be hosted by the University’s Theatre, Film and Television Department about the history of the Welsh music video, focusing on the history of Fideo 9, at 2:30pm on Friday 5 August in Pabell y Cymdeithasau 2.

On Saturday at 11am a discussion will be held entitled “Wales: Sanctuary Nation?” in Pabell y Cymdeithasau 1.

Continue Reading

Popular This Week