Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Dr Siôn yn croesawu Prosiect Cylch Caron

Published

on

Croeso i gynlluniau iechyd: Dr Sion James

Croeso i gynlluniau iechyd:
Dr Sion James

MAE MEDDYG teulu Tregaron, Dr Siôn James, yn croesawu prosiect Cylch Caron a fydd yn diogelu gwasanaethau iechyd a gofal iechyd lleol at y dyfodol.

Bydd Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron yn ganolfan gwbl integredig ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol y dref a’r cyffiniau.

Dywedodd Dr James: “Yr egwyddor cyffredinol sy’n sail i’r prosiect hwn yw y dylai cleifion gael gofal mor agos i’w cartrefi â phosibl. Ym meddygfa deulu Tregaron, rydym eisoes yn gweithio ar y cyd ag Ysbyty Cymunedol Tregaron a chartref gofal Bryntirion er mwyn diwallu anghenion ein cleifion sy’n byw’n hirach ac sydd ag anghenion gofal mwyfwy cymhleth.

“Ar hyn o bryd rydym yn gwneud y mwyaf o’r cyfleusterau sydd gennym ond, pan gaiff y ganolfan newydd ei hadeiladu byddwn yn gweld manteision nid yn unig o safbwynt yr adeilad pwrpasol, modern, ond hefyd y gwerth ychwanegol a geir o gydweithio’n agos ar draws ffiniau proffesiynol – canlyniad cyfathrebu gwell yw gwasanaeth gwell i’n cleifion.

“Mae’r gymuned iechyd leol eisoes yn creu’r seilwaith ar gyfer pan fydd yr adeilad yn cael ei greu. Ar hyn o bryd, rydym yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i’n cleifion: o drin mân anafiadau a llawdriniaethau i sgrinio ar gyfer cyflyrau megis diabetes, cynnal clinigau bydwragedd a llawer iawn mwy.

“Rwy’n byw yn ardal Tregaron, cefais fy magu yma ac yn byw yma nawr gyda fy ngwraig a 3 o blant. Rwy’n gobeithio tyfu’n hŷn yma a defnyddio Canolfan Cylch Caron fy hunan. Edrychaf ymlaen at weithio ar y prosiect er mwyn gwneud iddo weithio ar gyfer y gymuned leol.”

Bydd Cylch Caron yn darparu adeilad newydd sbon lle cynhelir g w a s a n a e t h a u iechyd a gofal c y m d e i t h a s o l ochr yn ochr gyda llety arbenigol i unigolion ag anghenion gofal yng nghanol Tregaron. Bydd yr adeilad newydd hwn yn disodli ysbyty c y m u n e d o l Tregaron, cartref gofal Bryntirion a meddygfa deulu Tregaron.

Ar ymweliad ddydd Iau 24 Mawrth, dywedodd Mark D r a k e f o r d , G w e i n i d o g Iechyd a Gwasanaethau Cymdei thas o l , fod tir wedi’i brynu ar gyfer prosiect Cylch Caron. Mae’r datblygiad, a arweinir gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion, yn cynrychioli buddsoddiad o £8.1m gan Gyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Llywodraeth Cymru i gyflawni gweledigaeth gwasanaethau cynaliadwy yn un o rannau mwyaf gwledig Cymru.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

Council celebrates success of Apprenticeship Scheme

Published

on

Four people from Ceredigion have now completed apprenticeships with Ceredigion County Council.

Gareth John, Ceri-Anne Hughes, Alanah Lloyd and Sam Pinnel-Hirst were the first recruits onto the Council’s new scheme established in November 2018 and have spent the last 12 months earning a wage while they learn new skills.

Sam and Alanah completed qualifications in Business Administration, Gareth in Youth Work and Ceri-Ann in Health and Social Care. All four have since successfully secured employment. Gareth, Alanah and Ceri-Anne will continue their careers with Ceredigion Council and Sam is moving onto work with Powys County Council.

Debbie Ayriss, Learning and Development Manager said: “We are really pleased we have been able to offer these apprenticeship opportunities. This year, our scheme received a significant increase in enquiries and applications and we are looking forward to four more apprentices starting their careers with us soon.”

More information on the apprenticeship scheme can be found at: https://www.ceredigion.gov.uk/resident/jobs-careers/apprenticeships/

Cyngor yn dathlu llwyddiant Cynllun Prentisiaethau

Mae pedwar person wedi llwyddo i gwblhau prentisiaethau gyda Chyngor Sir Ceredigion.

Gareth John, Ceri-Anne Hughes, Alanah Lloyd a Sam Pinnell-Hirst oedd y rhai cyntaf i gael eu recriwtio i gynllun newydd y Cyngor a sefydlwyd ym mis Tachwedd 2018, ac maen nhw wedi treulio’r 12 mis diwethaf yn ennill cyflog wrth iddyn nhw ddysgu sgiliau newydd.

Cwblhaodd Sam ac Alanah gymwysterau mewn Gweinyddu Busnes, cwblhaodd Gareth gymhwyster mewn Gwaith Ieuenctid a Ceri-Anne gymhwyster mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ers hynny, mae’r pedwar wedi llwyddo i gael gwaith a buon nhw’n dathlu eu llwyddiant yn ddiweddar. Bydd Gareth, Alanah a Ceri-Anne yn parhau â’u gyrfaoedd gyda Chyngor Ceredigion a bydd Sam yn symud i weithio gyda Chyngor Sir Powys.

Dywedodd Debbie Ayriss, Rheolwr Dysgu a Datblygu: “Rydym yn falch iawn o fod wedi gallu cynnig y prentisiaethau hyn. Eleni bu cynnydd mawr o ran ymholiadau a cheisiadau i’n cynllun ac rydym yn edrych ymlaen at weld pedwar prentis arall yn dechrau ar eu gyrfaoedd gyda ni yn fuan.”

Gall dod o hyd i ragor o wybodaeth ar gynllun prentisiaethau ar: https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/swyddi-a-gyrfaoedd/prentisiaethau/

Continue Reading

Community

Staff experience what dementia may feel like

Published

on

During Autumn 2019 Ceredigion County Council staff and elected members were given the opportunity to take part in a Virtual Dementia Tour (VDT). By using specialist equipment and creating a simulated environment, the experience gave an insight into what dementia might feel like.

Donna Pritchard, Corporate Lead Officer Porth Ceredigion and Deputy Statutory Director for Social Services said: “This has been a very thought-provoking experience. It’s allowed participants to physically and emotionally feel what it would be like to live with Dementia and to acknowledge the challenges to overcome that sensory loss brings.”

Dementia is a syndrome (a group of related symptoms) associated with an ongoing decline of brain functioning. This may include problems with memory loss, thinking speed, mental sharpness and quickness, language, understanding judgement, mood, movement and difficulties carrying out daily activities.

Donna continued: “The Virtual Dementia Tour identifies ways to improve communication for people living with dementia and ways that care and support staff can change their practice to improve their lives and help them achieve positive outcomes. All our staff at residential homes have been trained to ensure that people with dementia are supported in an inclusive environment.”

Staff yn cael profiad o’r hyn y gall dementia deimlo fel

Yn ystod yr Hydref 2019 rhoddwyd cyfle i staff ac aelodau etholedig Cyngor Sir Ceredigion gymryd rhan mewn ‘Virtual Dementia Tour‘ (VDT). Drwy ddefnyddio offer arbenigol a chreu amgylchedd ffug, roedd y profiad yn rhoi cipolwg ar yr hyn y gallai dementia ei deimlo.

Dywedodd Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Ceredigion a Dirprwy Gyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol: “Mae hwn wedi bod yn brofiad sy’n ysgogi’r meddwl. Mae’n caniatáu i gyfranogwyr deimlo sut beth fyddai fyw gyda dementia, yn gorfforol ac yn emosiynol, a chydnabod yr heriau i oresgyn y golled synhwyraidd honno.”

Mae dementia yn syndrom (grŵp o symptomau cysylltiedig) sy’n gysylltiedig â dirywiad parhaus o ran gweithrediad yr ymennydd. Gall hyn gynnwys problemau o ran colli cof, cyflymder meddwl, miniogrwydd meddwl a chyflymdra, iaith, deall dyfarniad, hwyliau, symud ac anawsterau’n cyflawni gweithgareddau dyddiol.

Parhaodd Donna: “Mae’r ‘Virtual Dementia Tour’ yn nodi ffyrdd o wella’r cyfathrebu ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia a ffyrdd y gall staff gofal a chymorth newid eu hymarfer i wella eu bywydau a’u helpu i gyflawni canlyniadau cadarnhaol. Mae pob un o’n staff mewn cartrefi preswyl wedi cael eu hyfforddi i sicrhau bod pobl â dementia yn cael eu cefnogi mewn amgylchedd cynhwysol.”

Continue Reading

Community

Quadruple success for Ceredigion in Estyn Excellence Awards

Published

on

FOUR Ceredigion organisations were successful in the Estyn Excellence Awards in October.

Aberporth Bilingual Playgroup and Cylch Meithrin Talgarreg made up half of the nurseries that were recognised for excellence.

Ysgol Dyffryn Cledlyn and Ysgol Mynach were two of 29 primary schools recognised on the night.

Councillor Catrin Miles is the Cabinet member responsible for Learning Services. She said: “We are extremely proud of the recognition by Estyn of the excellence achieved at these schools and settings. I offer my sincere congratulations to all staff, pupils, governors and parents.”

Continue Reading

Popular This Week