Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Cristnogaeth yn newyddion da i’r tlawd?

Published

on

Loretta Minghella: Siaradodd am rôl elusen yn y byd

Loretta Minghella: Siaradodd am rôl elusen yn y byd

MEWN DARLITH yn Aberystwyth ar nos Lun (25 Ebrill) pennaeth un o brif fudiadau dyngarol y DU yn gosod her i ni gyd ac gofynnodd pam, yn yr oleuedig hon, fod 900 miliwn o bobl yn newynnu bob nos a bod miliynau o blant yn marw cyn iddynt gyrraedd eu penblwydd yn bump oed.

Yn dwyn y teitl ‘A yw Cristnogaeth yn newyddion da i’r tlodion?’ Prif Weithredwr Cymorth Cristnogol Loretta Minghella siaradodd am ei phrofiadau gyda’r elusen yn ogystal â’i rôl gyferbyniol blaenorol fel Prif Swyddog Gweithredol y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol yn ystod cyfnod y trafferthion ariannol.

Bydd hi hefyd siaradodd am ei hymweliad diweddar iawn â Serbia ac â’r canolfannau ffoaduriaid yno.

Yn ddiweddar nododd Cymorth Cristnogol ei ben-blwydd yn 70 oed, ac yn ystod ei oes mae wedi cyflawni gwaith pwysig wrth fynd i’r afael ag anghydraddoldeb. Ond mae Loretta Minghella yn credu bod ei heriau mwyaf eto i ddod.

“Rydym bellach yn byw mewn byd o gyfoeth nas gwelwyd o’r blaen, ac eto, er gwaethaf ein holl ddatblygiadau technolegol a’r adnoddau sylweddol sydd ar gael inni, mae tlodi eithafol yn parhau i fod yn her aruthrol.”

Nid yw’n meddwl, serch hynny, mai codi arian i elusennau yn unig fydd yn datrys y broblem, er ei fod o fudd i’r rhai sy’n dioddef, “Anfon arian, bwyd neu feddyginiaeth – gall hyn helpu yn bendant, ond mae mwy o angen gwynebu’r anghydraddoldeb sy’n bodoli heddiw yn ein byd yn sgil anghydraddoldeb yn deillio o amryw fathau o wahaniaethu – dyma ein her fwyaf. “O fewn Cymorth Cristnogol mae’n hymagwedd tuag at dlodi wedi ei seilio ar ein dealltwriaeth mai diffyg pŵer sylfaenol sydd wrth ei wraidd. “Mae angen hefyd i ni edrych ar ein hunain a gofyn cwestiynau anodd am yr hyn y gallwn ei wneud. Gallwn i gyd gydymdeimlo wrth edrych ar luniau teledu o blentyn yn boddi ar draeth, ond beth, yn y pen draw ydym yn barod i wneud am y peth?” Mae’r ddarlith Morlan-Pantyfedwen flynyddol yn anelu i ofyn cwestiynau ac i annog trafodaeth., fel yr eglura’r Parchedig Eifion Roberts, Cadeirydd Morlan: “Pan sefydlwyd canolfan Morlan dros ddeng mlynedd yn ôl ei nod oedd bod yn bont rhwng yr eglwys a’r gymuned ehangach, yn ganolfan ffydd a diwylliant, fyddai’n cwmpasu pob grŵp ac yn hyrwyddo ymdeimlad o drafodaeth agored a pharch at ein gilydd. “Rydym wedi bod yn ffodus iawn dros y blynyddoedd i gael nifer o siaradwyr nodedig yn cyflwyno’r ddarlith hon, gan gynnwys cyn- Archesgob Caergaint, y Dr Rowan Williams, y prifardd Mererid Hopwood a’r Farwnes Ilona Finlay ac rydym yn falch iawn o allu croesawu Loretta Minghella yn 2016.” Dyma’r ail flwyddyn i’r ddarlith gael ei chynnal mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Pantyfedwen ac mae’r pwnc yn hynod berthnasol, yn ôl Richard Morgan, Ysgrifennydd Gweithredol yr Ymddiriedolaeth: “Fel Ymddiriedolaeth rydym yn rhannu amcanion Morlan i geisio cyfleoedd i alluogi pobl i drafod materion ac ystyried beth y gallwn wneud fel unigolion i gefnogi’r rheiny nad ydynt mor ffodus â ni ein hunain. “Yn yr hinsawdd bresennol rydym yn byw yn y testun ar gyfer y ddarlith eleni yn hynod berthnasol “

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Cadarnhau lleoliad ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

Published

on

Mae Ysgol Ciliau Parc yn un o'r ysgolion y bwriedir iddi gau

YN 2019, ymatebodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion i’r ymgynghoriad cyhoeddus helaeth ar leoliad ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron.

Ers hynny, mae’r Cyngor wedi bod wrthi’n caffael tir ar gyfer yr ysgol ardal newydd, a gall gadarnhau bod tir wedi’i brynu at y diben hwn yn y lleoliad isod.

Ysgol Ardan Dyffryn Aeron lleoliad

Roedd barn gref bod rhanddeiliaid yn dymuno gweld yr ysgol yn cael ei lleoli ar safle newydd, ac nid ar gampws Theatr Felinfach yn unol ag un o’r opsiynau arfaethedig gwreiddiol.

Bydd ysgolion cynradd Ciliau Parc, Felinfach a Dihewyd i gyd yn cau er mwyn ffurfio ysgol newydd yn Nyffryn Aeron.

Y Cynghorydd Catrin Miles yw’r aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth. Dywedodd: “Rwy’n falch iawn o weld bod y Cyngor wedi llwyddo i brynu’r lleoliad hwn ar gyfer yr ysgol ardal newydd. Bydd yr ysgol newydd yn darparu offer a chyfleusterau modern ar gyfer disgyblion oedran cynradd a bydd yn sicr yn ychwanegiad cyfoethog i Ddyffryn Aeron.”

Gall y Cyngor nawr fwrw ymlaen â’r camau nesaf, sy’n cynnwys sefydlu Corff Llywodraethu Cysgodol ar gyfer yr ysgol newydd.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi maes o law.

Continue Reading

Cymraeg

Hwyl ar y beics i blant bach

Published

on

Mae tîm Actif wedi ymweld â'r feithrinfa i gynnig cefnogaeth

Mae plant bach meithrinfa yn Llanarthne yn dangos nad ydych chi byth yn rhy ifanc i reidio beic!

Mae plant cyn-ysgol Cwtsh y Clos wedi cael eu hysbrydoli gan Daith Prydain 2021 pan fu rhai o feicwyr gorau’r byd yn rasio drwy’r pentref.

Mae tîm Chwaraeon a Hamdden Actif y cyngor yn gweithio’n agos gyda lleoliadau cymunedol fel Cylchoedd Meithrin a chanolfannau teulu i ddarparu hyfforddiant a chymorth parhaus i staff i sicrhau bod plant yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol o oedran cynnar.

Mae beiciau ‘Toddlebikes’ ar gael mewn Cylchoedd Meithrin i blant eu defnyddio yn ystod ‘chwarae rhydd’ a hefyd sesiwn hwyliog strwythuredig lle byddant yn dysgu’r camau cyntaf tuag at reidio beic yn annibynnol.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: 

“Mae Toddlebikes yn ffordd wych o annog plant i ddechrau dysgu reidio beic. Ar ôl i blant allu cerdded yn annibynnol, gallant ddechrau chwarae gyda Toddlebikes.

“Mae’n wych gweld plant Cwtsh y Clos yn egnïol ac yn mwynhau eu hunain, pwy a ŵyr efallai bod Geraint Thomas y dyfodol yn eu plith!”

Mae tîm Actif wedi ymweld â’r feithrinfa i gynnig cefnogaeth ac i gyflwyno sesiynau Amser Stori Actif i’r plant gyda’r nod o ddod â straeon yn fyw drwy hwyl a gemau.

Ceir rhagor o wybodaeth am sut y mae’r cyngor yn helpu plant a phobl ifanc i fod yn fwy egnïol a chymryd rhan ar y wefan actif.cymru 

Continue Reading

Cymraeg

Meddygon teulu dal yma ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb

Published

on

Mae meddygon yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn atgoffa’u cleifion eu bod yn parhau i gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb i’r rhai sydd angen eu gweld.

Trwy gydol y pandemig, mae meddygfeydd wedi sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg, gan ddefnyddio ffyrdd arloesol o gyfathrebu â’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Erbyn hyn mae llawer o feddygfeydd yn parhau i ddefnyddio ymgynghoriadau ffôn a galwadau fideo lle y bo’n briodol; mae hyn yn rhoi rhyddid i lawer o gleifion siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (nid o reidrwydd y meddyg teulu) yng nghysur a chyfleustra eu cartrefi eu hunain

Mae gan y rhan fwyaf o feddygfeydd systemau ar-lein megis E-Consult neu Ask My GP, lle gall cleifion ofyn cwestiwn llai brys am eu hiechyd. Gweler gwefan eich meddygfa am fwy o wybodaeth.

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn parhau i fod yn opsiwn ar-lein 24/7 ar gyfer archebu presgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd – mae wedi’i gynllunio i fod yn gyfleus i gleifion ac yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n hunan-ynysu neu’n gwarchod. Gall cleifion gofrestru ar gyfer hyn drwy eu meddygfa leol.

Mae system brysbennu dros y ffôn neu ar-lein ar waith yn y rhan fwyaf o  feddygfeydd i sicrhau bod cleifion yn siarad ag aelod clinigol o staff am eu hiechyd.

Os oes angen gweld claf wyneb yn wyneb, bydd y feddygfa’n gwneud apwyntiad â’r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol i’w anghenion.

Dywedodd Dr Siôn James o Feddygfa Tregaron: “Hoffem atgoffa cleifion bod meddygfeydd teulu yn parhau i fod ar gael i chi. Pan fyddwch yn cysylltu â’ch meddygfa, byddwch yn siarad â’r person mwyaf addas ar gyfer eich cyflwr ac os bydd angen i’ch gweld wyneb yn wyneb, yna rhoddir apwyntiad i chi yn y feddygfa.

Gellir trin llawer o gyflyrau dros y ffôn gyda chyngor ac os oes angen, gellir rhoi presgripsiwn i fferyllfa o’ch dewis. Peidiwch ag osgoi ymofyn triniaeth.

Ar gyfer mân anhwylderau, cofiwch y gallai eich fferyllfa gymunedol helpu.”

Ychwanegodd Fferyllydd Cymunedol, Richard Evans: “Yn draddodiadol mae fferyllwyr Cymunedol wedi cynghori cleifion ar ystod eang o anhwylderau. Rydym bob amser yn argymell triniaethau addas i’r cleifion, neu os oes angen, eu cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Yn ystod y pandemig hwn, gweinyddu presgripsiynau yw’r prif ffocws o hyd, ond mae gwasanaethau eraill ar gael, megis y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, Brysbennu a Thrin, cyflenwi meddyginiaethau mewn argyfwng a dulliau atal cenhedlu brys.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau hyn drwy ymgynghoriad dros y ffôn, gyda’r claf neu ofalwr/aelod o’r teulu yn casglu unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol.

Cofiwch archebu unrhyw bresgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd mewn pryd cyn i chi ei orffen.”

Yn ychwanegol at y wybodaeth arbenigol broffesiynol a gynigir mewn fferyllfeydd, bydd cleifion cymwys yn gallu derbyn eu brechlyn ffliw rhad ac am ddim yn y mwyafrif o’n fferyllfeydd cymunedol y gaeaf hwn. Am restr lawn o fferyllfeydd sy’n cymryd rhan, cliciwch yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/brechiadau-y-ffliw-tymhorol/

I gael gwybod pa wasanaethau y mae eich fferyllfa gymunedol yn eu cynnig, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn parhau ar draws safleoedd gofal sylfaenol er diogelwch cleifion a staff. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweld cleifion wyneb yn wyneb i asesu neu ddarparu triniaeth yn defnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol ac mae sgriniau ar waith mewn rhai cownteri a derbynfeydd

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb pan ydych yn ymweld ag unrhyw leoliad gofal iechyd.

Continue Reading

Popular This Week