Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

£2.7m i lyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau

Published

on

Cyllid ychwanegol: A fydd yn gwella profiad ymwelwyr

BYDD LLYFRGELLOEDD, amgueddfeydd ac archifau yng Nghymru yn manteisio ar dros £2.7 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu gwasanaethau, meddai Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi.

Mae’r Gronfa Drawsnewid newydd yn adeiladu ar lwyddiant y Rhaglen Llyfrgelloedd Dysgu Cymunedol ar gyfer llyfrgelloedd, gan ei hymestyn i amgueddfeydd ac archifau am y tro cyntaf. Bydd y cyllid cyfalaf hwn yn gweld nifer o lyfrgelloedd ac amgueddfeydd yn trawsnewid eu gwasanaethau i wella profiad yr ymwelydd yn sylweddol, cynnig gwasanaethau newydd a’u gwneud yn fwy cynaliadwy a chadarn.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Mae’n bleser mawr gennyf gyhoeddi bron i £2.7 miliwn ar gyfer ein hamgueddfeydd, ein harchifau a’n llyfrgelloedd. Mae’r gwasanaethau diwylliannol hyn yn datblygu ffyrdd o sicrhau bod mwy o bobl yn mwynhau diwylliant, gan wella yr hyn sydd ar gael iddynt yn greadigol ac o ran eu haddysgu, a galluogi pobl i gyrraedd eu potensial drwy gyfleoedd newydd.

“Mae trawsnewid y profiad diwylliannol ac addysgol hwn i gynnig mwy o gyfleoedd i fwynhau diwylliant yn ganolog i’r cyllid hwn. Rwyf am i gynifer â phosib o bobl weld y casgliadau diwylliannol amrywiol a’r cyfleoedd i ddysgu sydd ar gael mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau ledled Cymru.

“Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i gefnogi’r gwasanaethau a’r cyfleusterau pwysig hyn a byddem yn annog pawb i ymweld â hwy a darganfod, dysgu a mwynhau cyfoeth ein diwylliant.”

Bydd llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau yng Nghymru yn manteisio ar dros £2.7 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu gwasanaethau, meddai Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi.

Mae’r Gronfa Drawsnewid newydd yn adeiladu ar lwyddiant y Rhaglen Llyfrgelloedd Dysgu Cymunedol ar gyfer llyfrgelloedd, gan ei hymestyn i amgueddfeydd ac archifau am y tro cyntaf. Bydd y cyllid cyfalaf hwn yn gweld nifer o lyfrgelloedd ac amgueddfeydd yn trawsnewid eu gwasanaethau i wella profiad yr ymwelydd yn sylweddol, cynnig gwasanaethau newydd a’u gwneud yn fwy cynaliadwy a chadarn.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Mae’n bleser mawr gennyf gyhoeddi bron i £2.7 miliwn ar gyfer ein hamgueddfeydd, ein harchifau a’n llyfrgelloedd. Mae’r gwasanaethau diwylliannol hyn yn datblygu ffyrdd o sicrhau bod mwy o bobl yn mwynhau diwylliant, gan wella yr hyn sydd ar gael iddynt yn greadigol ac o ran eu haddysgu, a galluogi pobl i gyrraedd eu potensial drwy gyfleoedd newydd.

“Mae trawsnewid y profiad diwylliannol ac addysgol hwn i gynnig mwy o gyfleoedd i fwynhau diwylliant yn ganolog i’r cyllid hwn. Rwyf am i gynifer â phosib o bobl weld y casgliadau diwylliannol amrywiol a’r cyfleoedd i ddysgu sydd ar gael mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau ledled Cymru.

“Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i gefnogi’r gwasanaethau a’r cyfleusterau pwysig hyn a byddem yn annog pawb i ymweld â hwy a darganfod, dysgu a mwynhau cyfoeth ein diwylliant.”

Mae cyllid ei roi i’r gyfer llyfrgell Rhydaman i greu Stordy Creadigol mewn partneriaeth â darparwyr gwasanaethau eraill, gan gynnig lleoliad uwch-dechnolegol i bobl ddysgu amrywiol sgiliau creadigol a diwylliannol.

Bydd chwe amgueddfa yn derbyn cyllid trawsnewid i sicrhau bod mwy o’r cyhoedd yn gallu defnyddio eu cyfleusterau a’u casgliadau, yn amrywio o arwyddion cyffwrdd ar gyfer Amgueddfa Dinbych-y- Pysgod, i greu cyfleusterau newydd addysgol ar gyfer Oriel Ynys Môn a gosod goleuadau newydd fel rhan o ail-ddatblygiad Amgueddfa Ceredigion i wella profiad yr ymwelydd.

Bydd cyllid Llywodraeth Cymru hefyd o gymorth i’r cyfleusterau digidol sydd gan amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd, gan gynnwys Gwasanaeth y Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol, sy’n caniatâu i gwsmeriaid ddefnyddio e-lyfrau, cylchgronnau cyfrifiadurol, e-lyfrau clyweledol, e-gomics, a chyfeirlyfrau, ble bynnag a phryd bynnag y maent eisiau hynny.

Bydd gwasanaethau archifau ledled Cymru yn elwa o gyllid i fynd i’r afael â’r her o gadw ein treftadaeth ddigidol, a gwella mynediad ar-lein i wybodaeth am adnoddau archifol.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Community

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd Aberystwyth

Published

on

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth
Bydd Gweinidog Iechyd Cymru yn agor canolfan newydd gwerth £1.7 miliwn i hyfforddi staff y gwasanaeth iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw (dydd Gwener 30 Medi).
Mae’r Brifysgol wedi creu ystafelloedd ymarfer clinigol ansawdd uchel, yn ei Chanolfan Addysg Gofal Iechyd newydd, sydd gyferbyn ag Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth. Cafodd y datblygiad gwerth £1.7 miliwn ei gefnogi gyda grant o £500,000 gan Lywodraeth Cymru.
Rhan ganolog o’r safle newydd yw Uned Sgiliau Clinigol gydag ardaloedd efelychu ansawdd uchel sy’n adlewyrchu taith y claf o’r cartref a gwasanaethau cymunedol i asesu, gofal wedi’ i gynllunio a gofal acíwt.
Mae’r offer addysgu newydd yn cynnwys dyfeisiadau realiti rhithwir ar gyfer profi heneiddio a modelau dynol sy’n efelychu ystod eang o gyflyrau iechyd.
Dechreuodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr nyrsio ar eu hastudiaethau yn y Ganolfan ym Mhrifysgol Aberystwyth ddechrau mis Medi.
Disgwylir y bydd y datblygiadau newydd yn hwb mawr i ymdrechion i gadw a recriwtio staff i’r gwasanaeth iechyd, yn enwedig yn y Canolbarth.
Dywedodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan AS: “Rwy’n falch iawn o agor y ganolfan newydd hon ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n gydweithrediad ardderchog rhwng y byrddau iechyd a’r Brifysgol a bydd yn hwb o ran recriwtio nyrsys yn yr ardal yma.
“Rwyf hefyd yn falch iawn y bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a fydd yn helpu i gyflawni ein cynlluniau i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gwasanaeth iechyd, fel y nodir yn ein strategaeth Mwy na Geiriau.”
Datblygwyd addysg nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth gyda chefnogaeth nifer o bartneriaid, gan gynnwys byrddau iechyd Hywel Dda, Betsi Cadwaladr a Phowys yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
Fe ddyfarnodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru gytundeb i Brifysgol Aberystwyth hyfforddi nyrsys ar gyfer oedolion ac iechyd meddwl sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Caiff y myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer y graddau newydd a gychwynnodd eleni y cyfle i ddilyn hyd at hanner eu cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.
Ychwanegodd yr Is-Ganghellor yr Athro Elizabeth Treasure:
“Anrhydedd fawr yw cael y Gweinidog yn ymweld i agor y Ganolfan, sydd yn fuddsoddiad arwyddocaol iawn i’r Canolbarth. Rwy’n ffyddiog bydd hyn yn hwb o ran recriwtio a chadw staff yn lleol ac yn rhanbarthol. A, thrwy gynnig llawer iawn o’r hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd yn fuddiol i’r ddarpariaeth iaith yn ein gwasanaeth iechyd yn ogystal.”
“Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am gefnogi’r prosiect. Hoffwn i ddiolch hefyd i’r holl bartneriaid sydd wedi cyflawni hyn, gan gynnwys y Byrddau Iechyd lleol, Cyngor Sir Ceredigion ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru“
“Dros y blynyddoedd i ddod, ac wrth weithio gyda phartneriaid, rydym yn awyddus i gyfrannu mwyfwy at gwrdd ag anghenion hyfforddi ein gwasanaeth iechyd. Rwy’n siŵr bydd y Ganolfan newydd yn adnodd pwysig yn hyn o beth. Dyma ni heddiw yn gosod sylfeini ar gyfer twf darpariaeth addysg gofal iechyd yma yn Aberystwyth ar gyfer y dyfodol.”

Continue Reading

Cymraeg

Cadarnhau lleoliad ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

Published

on

Mae Ysgol Ciliau Parc yn un o'r ysgolion y bwriedir iddi gau

YN 2019, ymatebodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion i’r ymgynghoriad cyhoeddus helaeth ar leoliad ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron.

Ers hynny, mae’r Cyngor wedi bod wrthi’n caffael tir ar gyfer yr ysgol ardal newydd, a gall gadarnhau bod tir wedi’i brynu at y diben hwn yn y lleoliad isod.

Ysgol Ardan Dyffryn Aeron lleoliad

Roedd barn gref bod rhanddeiliaid yn dymuno gweld yr ysgol yn cael ei lleoli ar safle newydd, ac nid ar gampws Theatr Felinfach yn unol ag un o’r opsiynau arfaethedig gwreiddiol.

Bydd ysgolion cynradd Ciliau Parc, Felinfach a Dihewyd i gyd yn cau er mwyn ffurfio ysgol newydd yn Nyffryn Aeron.

Y Cynghorydd Catrin Miles yw’r aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth. Dywedodd: “Rwy’n falch iawn o weld bod y Cyngor wedi llwyddo i brynu’r lleoliad hwn ar gyfer yr ysgol ardal newydd. Bydd yr ysgol newydd yn darparu offer a chyfleusterau modern ar gyfer disgyblion oedran cynradd a bydd yn sicr yn ychwanegiad cyfoethog i Ddyffryn Aeron.”

Gall y Cyngor nawr fwrw ymlaen â’r camau nesaf, sy’n cynnwys sefydlu Corff Llywodraethu Cysgodol ar gyfer yr ysgol newydd.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi maes o law.

Continue Reading

Cymraeg

Hwyl ar y beics i blant bach

Published

on

Mae tîm Actif wedi ymweld â'r feithrinfa i gynnig cefnogaeth

Mae plant bach meithrinfa yn Llanarthne yn dangos nad ydych chi byth yn rhy ifanc i reidio beic!

Mae plant cyn-ysgol Cwtsh y Clos wedi cael eu hysbrydoli gan Daith Prydain 2021 pan fu rhai o feicwyr gorau’r byd yn rasio drwy’r pentref.

Mae tîm Chwaraeon a Hamdden Actif y cyngor yn gweithio’n agos gyda lleoliadau cymunedol fel Cylchoedd Meithrin a chanolfannau teulu i ddarparu hyfforddiant a chymorth parhaus i staff i sicrhau bod plant yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol o oedran cynnar.

Mae beiciau ‘Toddlebikes’ ar gael mewn Cylchoedd Meithrin i blant eu defnyddio yn ystod ‘chwarae rhydd’ a hefyd sesiwn hwyliog strwythuredig lle byddant yn dysgu’r camau cyntaf tuag at reidio beic yn annibynnol.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: 

“Mae Toddlebikes yn ffordd wych o annog plant i ddechrau dysgu reidio beic. Ar ôl i blant allu cerdded yn annibynnol, gallant ddechrau chwarae gyda Toddlebikes.

“Mae’n wych gweld plant Cwtsh y Clos yn egnïol ac yn mwynhau eu hunain, pwy a ŵyr efallai bod Geraint Thomas y dyfodol yn eu plith!”

Mae tîm Actif wedi ymweld â’r feithrinfa i gynnig cefnogaeth ac i gyflwyno sesiynau Amser Stori Actif i’r plant gyda’r nod o ddod â straeon yn fyw drwy hwyl a gemau.

Ceir rhagor o wybodaeth am sut y mae’r cyngor yn helpu plant a phobl ifanc i fod yn fwy egnïol a chymryd rhan ar y wefan actif.cymru 

Continue Reading

Popular This Week