Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

COVID-19 yn dal i effeithio ar ein cymunedau: gwnewch eich gorau i leihau’r lledaeniad

Published

on

Trwy ddilyn arferion da gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

MAE cynnydd sylweddol o achosion o COVID-19 yn parhau i gael ei gweld ledled Ceredigion.

Gwelwyd cynnydd penodol yn ardal Aberteifi ac Aberporth, sydd bellach â ffigurau o 1081.3 i bob 100,000 o’r boblogaeth, sef y lefel uchaf yr ydym wedi’i weld trwy gydol y pandemig yng Ngheredigion. Mae’r lefelau yn rhannau eraill o’r sir yn parhau’n uchel, gydag ardaloedd tebyg i Lanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad â 582.3 i bob 100,000 o’r boblogaeth a Cheinewydd a Phenbryn â 578.1 i bob 100,000.

Mae nifer yr achosion ymhlith pobl o dan 25 oed yn parhau i gynyddu. Yn ystod y saith diwrnod diwethaf, cynyddodd hyn i 898.6 i bob 100,000 o’r boblogaeth.

Mae’r lefelau hyn wedi bod yn gyson uchel am nifer o wythnosau ac, yn anffodus, yn arwain at nifer o dderbyniadau i’r ysbyty.

Rydym yn annog pawb i gymryd gofal wrth fynd i’r gwaith a chymdeithasu. Nid yw COVID-19 wedi diflannu ac mae angen i bob un ohonom barhau i wneud ein rhan i gadw ein gilydd yn ddiogel.

Mynnwch eich brechlyn

Nid yw byth yn rhy hwyr i gael eich brechlyn, dyma fydd yn rhoi’r amddiffyniad gorau i chi yn erbyn y feirws wrth i ni wynebu’r gaeaf. Mae’r brechlyn rhag COVID-19 hefyd yn darparu amddiffyniad ac hefyd yn rhoi gwell amddiffyniad i’ch anwyliaid a’n cymunedau. Mae cael eich brechu yn achub bywydau.

Mae pigiadau atgyfnerthu bellach yn cael eu cyflwyno, gyda pobl ifanc 12-15 oed yn cael cynnig y brechlyn ym mis Hydref. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gael eich brechlyn, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwybodaeth-covid-19/rhaglen-frechu-covid-19/

Graff achosion COVID-19 yng Ngheredigion hyd at 24 Medi 2021

Symptomau

Os byddwch yn datblygu unrhyw symptomau, rhaid i chi hunanynysu yn syth a threfnu prawf trwy fynd i wefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig https://www.gov.uk/get-coronavirus-test neu trwy ffonio 119.

Mae’r prif symptomau yn cynnwys tymheredd uchel, peswch newydd parhaus, a cholled neu newid i flas neu arogl. Dylech hefyd fod yn ymwybodol o symptomau tebyg i ddolur gwddf, trwyn yn rhedeg, cur pen, blinder, diffyg anadl, cyfog, dolur rhydd a theimlo’n anhwylus yn gyffredinol.

Hyd yn oed os byddwch wedi cael dau ddôs o’r brechlyn, parchwch eraill trwy olchi eich dwylo yn rheolaidd, gwisgo masg lle bo angen a chadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl eraill.

Trwy ddilyn yr arferion da hyn gallwn wneud ein rhan i gadw Ceredigion yn ddiogel.

Pwysau ar wasanaethau

Yn unol â’r sefyllfa ledled y wlad, mae nifer o’n gwasanaethau yn wynebu pwysau sylweddol oherwydd prinder staff. Mae hyn yn amrywio o ofalwyr i gynorthwywyr addysgu, glanhawyr, gweithwyr ffyrdd, staff gweinyddol a llawer mwy. Mae’r rhain yn swyddi allweddol sy’n ein helpu i ddarparu gwasanaethau rheng-flaen.

Mae rhestr lawn o’r swyddi gwag sydd ar gael ar hyn o bryd ar dudalen gyrfaoedd y Cyngor: https://careers.ceredigion.gov.uk/cy/

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Community

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd Aberystwyth

Published

on

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth
Bydd Gweinidog Iechyd Cymru yn agor canolfan newydd gwerth £1.7 miliwn i hyfforddi staff y gwasanaeth iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw (dydd Gwener 30 Medi).
Mae’r Brifysgol wedi creu ystafelloedd ymarfer clinigol ansawdd uchel, yn ei Chanolfan Addysg Gofal Iechyd newydd, sydd gyferbyn ag Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth. Cafodd y datblygiad gwerth £1.7 miliwn ei gefnogi gyda grant o £500,000 gan Lywodraeth Cymru.
Rhan ganolog o’r safle newydd yw Uned Sgiliau Clinigol gydag ardaloedd efelychu ansawdd uchel sy’n adlewyrchu taith y claf o’r cartref a gwasanaethau cymunedol i asesu, gofal wedi’ i gynllunio a gofal acíwt.
Mae’r offer addysgu newydd yn cynnwys dyfeisiadau realiti rhithwir ar gyfer profi heneiddio a modelau dynol sy’n efelychu ystod eang o gyflyrau iechyd.
Dechreuodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr nyrsio ar eu hastudiaethau yn y Ganolfan ym Mhrifysgol Aberystwyth ddechrau mis Medi.
Disgwylir y bydd y datblygiadau newydd yn hwb mawr i ymdrechion i gadw a recriwtio staff i’r gwasanaeth iechyd, yn enwedig yn y Canolbarth.
Dywedodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan AS: “Rwy’n falch iawn o agor y ganolfan newydd hon ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n gydweithrediad ardderchog rhwng y byrddau iechyd a’r Brifysgol a bydd yn hwb o ran recriwtio nyrsys yn yr ardal yma.
“Rwyf hefyd yn falch iawn y bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a fydd yn helpu i gyflawni ein cynlluniau i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gwasanaeth iechyd, fel y nodir yn ein strategaeth Mwy na Geiriau.”
Datblygwyd addysg nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth gyda chefnogaeth nifer o bartneriaid, gan gynnwys byrddau iechyd Hywel Dda, Betsi Cadwaladr a Phowys yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
Fe ddyfarnodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru gytundeb i Brifysgol Aberystwyth hyfforddi nyrsys ar gyfer oedolion ac iechyd meddwl sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Caiff y myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer y graddau newydd a gychwynnodd eleni y cyfle i ddilyn hyd at hanner eu cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.
Ychwanegodd yr Is-Ganghellor yr Athro Elizabeth Treasure:
“Anrhydedd fawr yw cael y Gweinidog yn ymweld i agor y Ganolfan, sydd yn fuddsoddiad arwyddocaol iawn i’r Canolbarth. Rwy’n ffyddiog bydd hyn yn hwb o ran recriwtio a chadw staff yn lleol ac yn rhanbarthol. A, thrwy gynnig llawer iawn o’r hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd yn fuddiol i’r ddarpariaeth iaith yn ein gwasanaeth iechyd yn ogystal.”
“Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am gefnogi’r prosiect. Hoffwn i ddiolch hefyd i’r holl bartneriaid sydd wedi cyflawni hyn, gan gynnwys y Byrddau Iechyd lleol, Cyngor Sir Ceredigion ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru“
“Dros y blynyddoedd i ddod, ac wrth weithio gyda phartneriaid, rydym yn awyddus i gyfrannu mwyfwy at gwrdd ag anghenion hyfforddi ein gwasanaeth iechyd. Rwy’n siŵr bydd y Ganolfan newydd yn adnodd pwysig yn hyn o beth. Dyma ni heddiw yn gosod sylfeini ar gyfer twf darpariaeth addysg gofal iechyd yma yn Aberystwyth ar gyfer y dyfodol.”

Continue Reading

Cymraeg

Cadarnhau lleoliad ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

Published

on

Mae Ysgol Ciliau Parc yn un o'r ysgolion y bwriedir iddi gau

YN 2019, ymatebodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion i’r ymgynghoriad cyhoeddus helaeth ar leoliad ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron.

Ers hynny, mae’r Cyngor wedi bod wrthi’n caffael tir ar gyfer yr ysgol ardal newydd, a gall gadarnhau bod tir wedi’i brynu at y diben hwn yn y lleoliad isod.

Ysgol Ardan Dyffryn Aeron lleoliad

Roedd barn gref bod rhanddeiliaid yn dymuno gweld yr ysgol yn cael ei lleoli ar safle newydd, ac nid ar gampws Theatr Felinfach yn unol ag un o’r opsiynau arfaethedig gwreiddiol.

Bydd ysgolion cynradd Ciliau Parc, Felinfach a Dihewyd i gyd yn cau er mwyn ffurfio ysgol newydd yn Nyffryn Aeron.

Y Cynghorydd Catrin Miles yw’r aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth. Dywedodd: “Rwy’n falch iawn o weld bod y Cyngor wedi llwyddo i brynu’r lleoliad hwn ar gyfer yr ysgol ardal newydd. Bydd yr ysgol newydd yn darparu offer a chyfleusterau modern ar gyfer disgyblion oedran cynradd a bydd yn sicr yn ychwanegiad cyfoethog i Ddyffryn Aeron.”

Gall y Cyngor nawr fwrw ymlaen â’r camau nesaf, sy’n cynnwys sefydlu Corff Llywodraethu Cysgodol ar gyfer yr ysgol newydd.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi maes o law.

Continue Reading

Cymraeg

Hwyl ar y beics i blant bach

Published

on

Mae tîm Actif wedi ymweld â'r feithrinfa i gynnig cefnogaeth

Mae plant bach meithrinfa yn Llanarthne yn dangos nad ydych chi byth yn rhy ifanc i reidio beic!

Mae plant cyn-ysgol Cwtsh y Clos wedi cael eu hysbrydoli gan Daith Prydain 2021 pan fu rhai o feicwyr gorau’r byd yn rasio drwy’r pentref.

Mae tîm Chwaraeon a Hamdden Actif y cyngor yn gweithio’n agos gyda lleoliadau cymunedol fel Cylchoedd Meithrin a chanolfannau teulu i ddarparu hyfforddiant a chymorth parhaus i staff i sicrhau bod plant yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol o oedran cynnar.

Mae beiciau ‘Toddlebikes’ ar gael mewn Cylchoedd Meithrin i blant eu defnyddio yn ystod ‘chwarae rhydd’ a hefyd sesiwn hwyliog strwythuredig lle byddant yn dysgu’r camau cyntaf tuag at reidio beic yn annibynnol.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: 

“Mae Toddlebikes yn ffordd wych o annog plant i ddechrau dysgu reidio beic. Ar ôl i blant allu cerdded yn annibynnol, gallant ddechrau chwarae gyda Toddlebikes.

“Mae’n wych gweld plant Cwtsh y Clos yn egnïol ac yn mwynhau eu hunain, pwy a ŵyr efallai bod Geraint Thomas y dyfodol yn eu plith!”

Mae tîm Actif wedi ymweld â’r feithrinfa i gynnig cefnogaeth ac i gyflwyno sesiynau Amser Stori Actif i’r plant gyda’r nod o ddod â straeon yn fyw drwy hwyl a gemau.

Ceir rhagor o wybodaeth am sut y mae’r cyngor yn helpu plant a phobl ifanc i fod yn fwy egnïol a chymryd rhan ar y wefan actif.cymru 

Continue Reading

Popular This Week