Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

COVID-19 yn dal i effeithio ar ein cymunedau: gwnewch eich gorau i leihau’r lledaeniad

Published

on

Trwy ddilyn arferion da gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

MAE cynnydd sylweddol o achosion o COVID-19 yn parhau i gael ei gweld ledled Ceredigion.

Gwelwyd cynnydd penodol yn ardal Aberteifi ac Aberporth, sydd bellach â ffigurau o 1081.3 i bob 100,000 o’r boblogaeth, sef y lefel uchaf yr ydym wedi’i weld trwy gydol y pandemig yng Ngheredigion. Mae’r lefelau yn rhannau eraill o’r sir yn parhau’n uchel, gydag ardaloedd tebyg i Lanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad â 582.3 i bob 100,000 o’r boblogaeth a Cheinewydd a Phenbryn â 578.1 i bob 100,000.

Mae nifer yr achosion ymhlith pobl o dan 25 oed yn parhau i gynyddu. Yn ystod y saith diwrnod diwethaf, cynyddodd hyn i 898.6 i bob 100,000 o’r boblogaeth.

Mae’r lefelau hyn wedi bod yn gyson uchel am nifer o wythnosau ac, yn anffodus, yn arwain at nifer o dderbyniadau i’r ysbyty.

Rydym yn annog pawb i gymryd gofal wrth fynd i’r gwaith a chymdeithasu. Nid yw COVID-19 wedi diflannu ac mae angen i bob un ohonom barhau i wneud ein rhan i gadw ein gilydd yn ddiogel.

Mynnwch eich brechlyn

Nid yw byth yn rhy hwyr i gael eich brechlyn, dyma fydd yn rhoi’r amddiffyniad gorau i chi yn erbyn y feirws wrth i ni wynebu’r gaeaf. Mae’r brechlyn rhag COVID-19 hefyd yn darparu amddiffyniad ac hefyd yn rhoi gwell amddiffyniad i’ch anwyliaid a’n cymunedau. Mae cael eich brechu yn achub bywydau.

Mae pigiadau atgyfnerthu bellach yn cael eu cyflwyno, gyda pobl ifanc 12-15 oed yn cael cynnig y brechlyn ym mis Hydref. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gael eich brechlyn, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwybodaeth-covid-19/rhaglen-frechu-covid-19/

Graff achosion COVID-19 yng Ngheredigion hyd at 24 Medi 2021

Symptomau

Os byddwch yn datblygu unrhyw symptomau, rhaid i chi hunanynysu yn syth a threfnu prawf trwy fynd i wefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig https://www.gov.uk/get-coronavirus-test neu trwy ffonio 119.

Mae’r prif symptomau yn cynnwys tymheredd uchel, peswch newydd parhaus, a cholled neu newid i flas neu arogl. Dylech hefyd fod yn ymwybodol o symptomau tebyg i ddolur gwddf, trwyn yn rhedeg, cur pen, blinder, diffyg anadl, cyfog, dolur rhydd a theimlo’n anhwylus yn gyffredinol.

Hyd yn oed os byddwch wedi cael dau ddôs o’r brechlyn, parchwch eraill trwy olchi eich dwylo yn rheolaidd, gwisgo masg lle bo angen a chadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl eraill.

Trwy ddilyn yr arferion da hyn gallwn wneud ein rhan i gadw Ceredigion yn ddiogel.

Pwysau ar wasanaethau

Yn unol â’r sefyllfa ledled y wlad, mae nifer o’n gwasanaethau yn wynebu pwysau sylweddol oherwydd prinder staff. Mae hyn yn amrywio o ofalwyr i gynorthwywyr addysgu, glanhawyr, gweithwyr ffyrdd, staff gweinyddol a llawer mwy. Mae’r rhain yn swyddi allweddol sy’n ein helpu i ddarparu gwasanaethau rheng-flaen.

Mae rhestr lawn o’r swyddi gwag sydd ar gael ar hyn o bryd ar dudalen gyrfaoedd y Cyngor: https://careers.ceredigion.gov.uk/cy/

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Cadarnhau lleoliad ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

Published

on

Mae Ysgol Ciliau Parc yn un o'r ysgolion y bwriedir iddi gau

YN 2019, ymatebodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion i’r ymgynghoriad cyhoeddus helaeth ar leoliad ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron.

Ers hynny, mae’r Cyngor wedi bod wrthi’n caffael tir ar gyfer yr ysgol ardal newydd, a gall gadarnhau bod tir wedi’i brynu at y diben hwn yn y lleoliad isod.

Ysgol Ardan Dyffryn Aeron lleoliad

Roedd barn gref bod rhanddeiliaid yn dymuno gweld yr ysgol yn cael ei lleoli ar safle newydd, ac nid ar gampws Theatr Felinfach yn unol ag un o’r opsiynau arfaethedig gwreiddiol.

Bydd ysgolion cynradd Ciliau Parc, Felinfach a Dihewyd i gyd yn cau er mwyn ffurfio ysgol newydd yn Nyffryn Aeron.

Y Cynghorydd Catrin Miles yw’r aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth. Dywedodd: “Rwy’n falch iawn o weld bod y Cyngor wedi llwyddo i brynu’r lleoliad hwn ar gyfer yr ysgol ardal newydd. Bydd yr ysgol newydd yn darparu offer a chyfleusterau modern ar gyfer disgyblion oedran cynradd a bydd yn sicr yn ychwanegiad cyfoethog i Ddyffryn Aeron.”

Gall y Cyngor nawr fwrw ymlaen â’r camau nesaf, sy’n cynnwys sefydlu Corff Llywodraethu Cysgodol ar gyfer yr ysgol newydd.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi maes o law.

Continue Reading

Cymraeg

Hwyl ar y beics i blant bach

Published

on

Mae tîm Actif wedi ymweld â'r feithrinfa i gynnig cefnogaeth

Mae plant bach meithrinfa yn Llanarthne yn dangos nad ydych chi byth yn rhy ifanc i reidio beic!

Mae plant cyn-ysgol Cwtsh y Clos wedi cael eu hysbrydoli gan Daith Prydain 2021 pan fu rhai o feicwyr gorau’r byd yn rasio drwy’r pentref.

Mae tîm Chwaraeon a Hamdden Actif y cyngor yn gweithio’n agos gyda lleoliadau cymunedol fel Cylchoedd Meithrin a chanolfannau teulu i ddarparu hyfforddiant a chymorth parhaus i staff i sicrhau bod plant yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol o oedran cynnar.

Mae beiciau ‘Toddlebikes’ ar gael mewn Cylchoedd Meithrin i blant eu defnyddio yn ystod ‘chwarae rhydd’ a hefyd sesiwn hwyliog strwythuredig lle byddant yn dysgu’r camau cyntaf tuag at reidio beic yn annibynnol.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: 

“Mae Toddlebikes yn ffordd wych o annog plant i ddechrau dysgu reidio beic. Ar ôl i blant allu cerdded yn annibynnol, gallant ddechrau chwarae gyda Toddlebikes.

“Mae’n wych gweld plant Cwtsh y Clos yn egnïol ac yn mwynhau eu hunain, pwy a ŵyr efallai bod Geraint Thomas y dyfodol yn eu plith!”

Mae tîm Actif wedi ymweld â’r feithrinfa i gynnig cefnogaeth ac i gyflwyno sesiynau Amser Stori Actif i’r plant gyda’r nod o ddod â straeon yn fyw drwy hwyl a gemau.

Ceir rhagor o wybodaeth am sut y mae’r cyngor yn helpu plant a phobl ifanc i fod yn fwy egnïol a chymryd rhan ar y wefan actif.cymru 

Continue Reading

Cymraeg

Meddygon teulu dal yma ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb

Published

on

Mae meddygon yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn atgoffa’u cleifion eu bod yn parhau i gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb i’r rhai sydd angen eu gweld.

Trwy gydol y pandemig, mae meddygfeydd wedi sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg, gan ddefnyddio ffyrdd arloesol o gyfathrebu â’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Erbyn hyn mae llawer o feddygfeydd yn parhau i ddefnyddio ymgynghoriadau ffôn a galwadau fideo lle y bo’n briodol; mae hyn yn rhoi rhyddid i lawer o gleifion siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (nid o reidrwydd y meddyg teulu) yng nghysur a chyfleustra eu cartrefi eu hunain

Mae gan y rhan fwyaf o feddygfeydd systemau ar-lein megis E-Consult neu Ask My GP, lle gall cleifion ofyn cwestiwn llai brys am eu hiechyd. Gweler gwefan eich meddygfa am fwy o wybodaeth.

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn parhau i fod yn opsiwn ar-lein 24/7 ar gyfer archebu presgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd – mae wedi’i gynllunio i fod yn gyfleus i gleifion ac yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n hunan-ynysu neu’n gwarchod. Gall cleifion gofrestru ar gyfer hyn drwy eu meddygfa leol.

Mae system brysbennu dros y ffôn neu ar-lein ar waith yn y rhan fwyaf o  feddygfeydd i sicrhau bod cleifion yn siarad ag aelod clinigol o staff am eu hiechyd.

Os oes angen gweld claf wyneb yn wyneb, bydd y feddygfa’n gwneud apwyntiad â’r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol i’w anghenion.

Dywedodd Dr Siôn James o Feddygfa Tregaron: “Hoffem atgoffa cleifion bod meddygfeydd teulu yn parhau i fod ar gael i chi. Pan fyddwch yn cysylltu â’ch meddygfa, byddwch yn siarad â’r person mwyaf addas ar gyfer eich cyflwr ac os bydd angen i’ch gweld wyneb yn wyneb, yna rhoddir apwyntiad i chi yn y feddygfa.

Gellir trin llawer o gyflyrau dros y ffôn gyda chyngor ac os oes angen, gellir rhoi presgripsiwn i fferyllfa o’ch dewis. Peidiwch ag osgoi ymofyn triniaeth.

Ar gyfer mân anhwylderau, cofiwch y gallai eich fferyllfa gymunedol helpu.”

Ychwanegodd Fferyllydd Cymunedol, Richard Evans: “Yn draddodiadol mae fferyllwyr Cymunedol wedi cynghori cleifion ar ystod eang o anhwylderau. Rydym bob amser yn argymell triniaethau addas i’r cleifion, neu os oes angen, eu cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Yn ystod y pandemig hwn, gweinyddu presgripsiynau yw’r prif ffocws o hyd, ond mae gwasanaethau eraill ar gael, megis y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, Brysbennu a Thrin, cyflenwi meddyginiaethau mewn argyfwng a dulliau atal cenhedlu brys.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau hyn drwy ymgynghoriad dros y ffôn, gyda’r claf neu ofalwr/aelod o’r teulu yn casglu unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol.

Cofiwch archebu unrhyw bresgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd mewn pryd cyn i chi ei orffen.”

Yn ychwanegol at y wybodaeth arbenigol broffesiynol a gynigir mewn fferyllfeydd, bydd cleifion cymwys yn gallu derbyn eu brechlyn ffliw rhad ac am ddim yn y mwyafrif o’n fferyllfeydd cymunedol y gaeaf hwn. Am restr lawn o fferyllfeydd sy’n cymryd rhan, cliciwch yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/brechiadau-y-ffliw-tymhorol/

I gael gwybod pa wasanaethau y mae eich fferyllfa gymunedol yn eu cynnig, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn parhau ar draws safleoedd gofal sylfaenol er diogelwch cleifion a staff. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweld cleifion wyneb yn wyneb i asesu neu ddarparu triniaeth yn defnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol ac mae sgriniau ar waith mewn rhai cownteri a derbynfeydd

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb pan ydych yn ymweld ag unrhyw leoliad gofal iechyd.

Continue Reading

Popular This Week