Connect with us
Advertisement
Advertisement

Education

Wales’ first law department celebrates 120 years at Old Bailey

Published

on

Left to right: Lauren Marks, President of Aberystwyth University Old Students’ Association; Ben Lake MP for Ceredigion; The Rt Hon. Elfyn Llwyd, Pro-Chancellor of Aberystwyth University; Dr Emyr Roberts, Chair of Council of Aberystwyth University; The Rt Hon. Lord Lloyd Jones; Meri Huws, Aberystwyth University Council member; The Rt Hon. Lord Thomas of Cwmgïedd, Chancellor of Aberystwyth University; Professor Emyr Lewis, Head of the Department of Law and Criminology, Aberystwyth University; Professor Tim Woods, Pro Vice-Chancellor for Learning Teaching and Student Experience, Aberystwyth University; and Professor Anwen Jones Pro Vice-Chancellor for Faculty of Arts and Social Sciences, Aberystwyth University

Wales’ oldest university law department has marked its 120th anniversary with a celebratory event at London’s top criminal court.

Law has been taught at Aberystwyth University since 1901, and in the 120 years that have followed more than 9,000 students from almost one hundred countries have graduated and launched their careers from the department.

The Central Criminal Court of England and Wales provided an illustrious setting for the first of two prestigious events held to mark the 120th anniversary of the longest-established law department in the country.

Alumni of the department include several Ministers of State, politicians and leaders, many who have gone on to develop distinguished legal careers, and those who have achieved success in other professions.

Held at the ‘Old Bailey’ in London, the celebratory event was attended by alumni, staff students and other special guests, including Ceredigion MP Ben Lake. The Guest Speaker was The Rt Hon Lord David Lloyd-Jones FLSW, Honorary Fellow of Aberystwyth University.

The special anniversary will be celebrated at a second event to be held at Amgueddfa Cymru – National Museum Wales in Cardiff on the evening of Friday 10 June. Alumni wishing to attend can find more information on the University website: www.aber.ac.uk/en/development/newsandevents/law-anniversary-dinners

Chancellor of Aberystwyth University, The Rt Hon. Lord Thomas of Cwmgïedd, said: “The history of the teaching of law at Aberystwyth is an inspiring story of dogged determination by a small number of indomitable individuals who laid the foundation for the highly-respected department you see today. In 1899 when it became clear that there was widespread support for the ambition to establish a law department in Wales to provide a broad education in legal principles, funding was raised through the generosity of members of the Bar circuits of north and south Wales, and amongst London Welshmen, with many firms of solicitors and individuals making contributions and pledging recurrent annual support.”

Professor Emyr Lewis, Head of Aberystwyth University’s Department of Law and Criminology said: “From its embryonic foundations at the beginning of the twentieth century, the teaching of law at Aberystwyth has flourished.  Today, as well as excellent teaching which has always been a hallmark of the Aberystwyth approach, the department offers numerous opportunities for students to develop practical skills and hands-on experience.  

Students have the chance to undertake casework in our Family Law Clinic, acquire and practise advocacy skills through our Mooting Society, volunteer with ground-breaking research projects such as Dewis/Choice and the Veterans Legal Link Project, and benefit from our new Law in Practice modules which are designed to begin filling the gap between the traditional core knowledge gained through a law degree and practice.”

Louise Jagger, Aberystwyth University’s Director of Development and Alumni Relations, said: “The long tradition of philanthropic giving at Aberystwyth University continues to this day and was also celebrated and promoted at the dinner.  Over recent years we have embarked on our largest ever philanthropic campaign to transform the iconic Old College into a major cultural and creative centre for Wales to mark the University’s 150th anniversary.

“Part of our plans for the Old College include a Law Room and Moot Court to honour and celebrate the rich contribution that the Law department has made to the University through the provision of a space for public engagement and for enhancing the public understanding of the law. The facility will provide a dedicated venue and resource centre for Moots, the Law Society, debates, seminars, exhibitions, public lectures and alumni gatherings.  Students past, present and future will benefit from this excellent facility. We are grateful to the alumni and friends who have already donated towards this goal and will be inviting further contributions right up until the reopening of Old College in 2024.”

Professor Tim Woods, Aberystwyth University’s Pro Vice-Chancellor for Learning, Teaching and Student Experience, said: “It is a pleasure to join alumni and friends from across the country to celebrate the Department of Law and Criminology’s contribution to Aberystwyth University and its impact on the world over the past 120 years.

“The University itself is celebrating its 150th Anniversary this year, and we look forward to reuniting with alumni and supporters at celebratory events in Cardiff, Aberystwyth and London over the coming year to mark this important milestone.”

Aberystwyth University was awarded University of the Year for teaching quality and student experience (Good University Guide, The Times and Sunday Times 2021) and also University of the Year for teaching quality two years consecutively, and Welsh University of the Year (Good University Guide, The Times and Sunday Times 2020).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Community

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd Aberystwyth

Published

on

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth
Bydd Gweinidog Iechyd Cymru yn agor canolfan newydd gwerth £1.7 miliwn i hyfforddi staff y gwasanaeth iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw (dydd Gwener 30 Medi).
Mae’r Brifysgol wedi creu ystafelloedd ymarfer clinigol ansawdd uchel, yn ei Chanolfan Addysg Gofal Iechyd newydd, sydd gyferbyn ag Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth. Cafodd y datblygiad gwerth £1.7 miliwn ei gefnogi gyda grant o £500,000 gan Lywodraeth Cymru.
Rhan ganolog o’r safle newydd yw Uned Sgiliau Clinigol gydag ardaloedd efelychu ansawdd uchel sy’n adlewyrchu taith y claf o’r cartref a gwasanaethau cymunedol i asesu, gofal wedi’ i gynllunio a gofal acíwt.
Mae’r offer addysgu newydd yn cynnwys dyfeisiadau realiti rhithwir ar gyfer profi heneiddio a modelau dynol sy’n efelychu ystod eang o gyflyrau iechyd.
Dechreuodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr nyrsio ar eu hastudiaethau yn y Ganolfan ym Mhrifysgol Aberystwyth ddechrau mis Medi.
Disgwylir y bydd y datblygiadau newydd yn hwb mawr i ymdrechion i gadw a recriwtio staff i’r gwasanaeth iechyd, yn enwedig yn y Canolbarth.
Dywedodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan AS: “Rwy’n falch iawn o agor y ganolfan newydd hon ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n gydweithrediad ardderchog rhwng y byrddau iechyd a’r Brifysgol a bydd yn hwb o ran recriwtio nyrsys yn yr ardal yma.
“Rwyf hefyd yn falch iawn y bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a fydd yn helpu i gyflawni ein cynlluniau i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gwasanaeth iechyd, fel y nodir yn ein strategaeth Mwy na Geiriau.”
Datblygwyd addysg nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth gyda chefnogaeth nifer o bartneriaid, gan gynnwys byrddau iechyd Hywel Dda, Betsi Cadwaladr a Phowys yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
Fe ddyfarnodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru gytundeb i Brifysgol Aberystwyth hyfforddi nyrsys ar gyfer oedolion ac iechyd meddwl sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Caiff y myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer y graddau newydd a gychwynnodd eleni y cyfle i ddilyn hyd at hanner eu cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.
Ychwanegodd yr Is-Ganghellor yr Athro Elizabeth Treasure:
“Anrhydedd fawr yw cael y Gweinidog yn ymweld i agor y Ganolfan, sydd yn fuddsoddiad arwyddocaol iawn i’r Canolbarth. Rwy’n ffyddiog bydd hyn yn hwb o ran recriwtio a chadw staff yn lleol ac yn rhanbarthol. A, thrwy gynnig llawer iawn o’r hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd yn fuddiol i’r ddarpariaeth iaith yn ein gwasanaeth iechyd yn ogystal.”
“Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am gefnogi’r prosiect. Hoffwn i ddiolch hefyd i’r holl bartneriaid sydd wedi cyflawni hyn, gan gynnwys y Byrddau Iechyd lleol, Cyngor Sir Ceredigion ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru“
“Dros y blynyddoedd i ddod, ac wrth weithio gyda phartneriaid, rydym yn awyddus i gyfrannu mwyfwy at gwrdd ag anghenion hyfforddi ein gwasanaeth iechyd. Rwy’n siŵr bydd y Ganolfan newydd yn adnodd pwysig yn hyn o beth. Dyma ni heddiw yn gosod sylfeini ar gyfer twf darpariaeth addysg gofal iechyd yma yn Aberystwyth ar gyfer y dyfodol.”

Continue Reading

Education

Minister opens new Healthcare Education Centre at Aberystwyth University Wales’

Published

on

Health Minister will open a new £1.7 million center to train NHS staff at Aberystwyth University today (Friday 30 September).The University has created a suite of high-quality clinical practice rooms within its new Healthcare Education Centre, which is located opposite Bronglais Hospital in the town. The £1.7 million development was supported by a grant of £500,000 from the Welsh Government. A central part of the new site is a Clinical Skills Unit with high-fidelity simulation areas that reflect the patient’s journey from home and community services through to assessment, planned and acute care. The new teaching equipment includes virtual reality headsets for experiencing ageing and life-size human models that simulate a wide variety of health conditions. Aberystwyth University’s first ever cohort of nursing students began their studies at the Centre at the start of September. The new developments are expected to be a big boost to retain and recruit NHS staff, particularly in mid Wales. Health Minister Eluned Morgan MS said: “I am delighted to open this new centre at Aberystwyth University. It is an excellent collaboration between the health boards and the University and will provide a boost to nurse recruitment in this area.“ I am also really pleased that students will have the opportunity to study through the medium of Welsh, which will help deliver our plans to increase the use of Welsh language in the health service, as set out in our More than Just Words strategy.” Nursing education at Aberystwyth University has been developed with the support of several partners, including Hywel Dda, Betsi Cadwaladr and Powys local health boards as well as service users and carers. Health Education and Improvement Wales awarded a Welsh Government-funded contract to Aberystwyth University to educate both adult and mental health nurses. The new degree courses offer students who started their studies this year the opportunity to study up to half of their course through the medium of Welsh. Aberystwyth University Vice-Chancellor Professor Elizabeth Treasure added: “It is a great honour to have the Minister visit us to open the Centre, which is a significant investment for mid Wales. I am confident this will boost the recruitment and retention of staff both locally and regionally. And, by offering much of the training in Welsh, it will also benefit the language provision in our health service.“ We are very grateful to the Welsh Government for supporting the project. Thanks go to all our partners who have helped make this happen, including the local health boards, Ceredigion Council and Health Education and Improvement Wales.“ Over the years ahead, and working with partners, we are keen to make an increasing contribution to meeting the needs of our NHS. I’m sure that the new Centre will be an important resource in that effort. We are today laying the foundations for the growth of healthcare education here in Aberystwyth into the future.”

Continue Reading

Education

Extreme droughts sparked cultural leaps in human evolution

Published

on

EXTREME droughts lasting tens of thousands of years played a critical role in human evolution by forcing Homo sapiens to develop the culture and tools to cope, according to new research.

An international team of researchers, including academics from Aberystwyth University and across a wide range of disciplines, extracted two 280-metre cores of sediment from the Chew Bahir basin in southern Ethiopia. This area boasts a large concentration of human fossils and is where early humans lived during the Ice Age between 2.5 million and 11,700 years ago.

The cores give the most complete record across the longest period for humans living in this area and provide unprecedented insight into how climate influenced their biological and cultural transformation.

In a paper published today in the journal ‘Nature Geoscience’, the research found that between 620,000 and 275,000 years ago, humans lived in long-lasting and stable conditions in southern Ethiopia alongside a range of closely related groups.

However, between 275,000 and 60,000 years ago, the area was rocked by extensive natural climate changes which transformed areas of lush vegetation and deep lakes into deserts and small salty puddles.

The research demonstrated that these changes in climate forced humans to adapt culturally, socially and technologically, developing enhanced language, sophisticated hunting methods, and stone tools such as blades and spear points.

The period between 60,000 and 10,000 years ago contained the most extreme drought and likely forced humans to move to wetter regions in north east Africa and the Mediterranean.

However, while Homo sapiens were able to develop strategies to help them adapt, other human species like Homo habilis and Homo erectus were unable to do so, which led to their extinction.

The extracted cores are among the most detailed obtained from the region, giving researchers the opportunity to examine every single decade’s climate for the past 620,000 years every half a centimetre of sediment.

Professor Helen Roberts and Professor Henry Lamb, both from Aberystwyth University’s Department of Geography and Earth Sciences, worked on the project, which involved researchers from 19 institutions in six countries.

Professor Roberts said: “These findings take us a step closer to understanding the links between past climate, the environment and human evolution. The period we studied was one of great human innovation in how people interacted with each other, their culture, and their use of stone tools. Because of our findings we can further understand the conditions in which humans lived, how they evolved and developed as societies.

“It also has resonance today as our project helped us explore how different climate drivers interacted in the past. This is something that can be translated into the modern day and help us to understand climate and climate change now.”

Dr Verena Foerster at the University of Cologne’s Institute of Geography Education, which also took part in the research, said: “In view of current threats to the human habitat from climate change and the overuse of natural resources through human activity, understanding the relationship between climate and human evolution has become more relevant than ever.”

Continue Reading

Popular This Week