Connect with us
Advertisement
Advertisement

Health

Give blood, save lives – Do something memorable this National Blood Donor Week

Published

on

THE WELSH BLOOD SERVICE is urging people to consider becoming blood donors to help save lives this National Blood Donor Week.

Over 350 blood donations are needed every day across Wales. The donations play a vital role in saving lives by supporting a range of treatments, from helping recovering accident victims and patients with blood cancers to supporting mothers and newborn babies during childbirth. 

The Welsh Blood Service supports 20 hospitals across the country and relies on donations from blood, platelet and bone marrow donors to help patients in need.

Supporting the call is 65-year-old Howard Provis, one of Wales’ longest serving donors with nearly 50 years of dedication to the service. Howard has been donating platelets since the age of 18 and has recently made his 1,000 th donation which has helped save the lives of thousands of people across Wales.

Encouraging more people to come forward following his own experience, Howard explains, “With a background in first aid and first responding, I have seen people in many situations that have required blood. For me being able to give blood or platelets has given some of those people a second chance to live or spend precious extra time with their families and friends.

“Tomorrow, it could be me that needs a blood or platelet donation, or my wife, family or a friend. The thought that my donation today could potentially save someone’s life tomorrow has inspired me to keep supporting the Welsh Blood Service.”

Speaking of Howard’s achievement Alan Prosser, Director of the Welsh Blood Service explains, “Howard is one of only a handful of donors to reach this incredible milestone, and his donations will have helped patients in need from hospitals across the whole of Wales.

“His commitment to helping others is truly inspirational, and we hope his story encourages others to start their own lifesaving journey this National Blood Donor Week.”

National Blood Donor Week is an opportunity for blood services across the UK to raise awareness of the lifesaving importance of blood donation and encourage those who have never donated to give it a go.

The week also incorporates World Blood Donor Day (June 14), a day of celebration and thanks to the thousands of people who give up their time freely to donate and help people in need.

Alan continues, “We must say a huge thank you to every single donor who has supported us over the past two years. It has been a challenging period, but the generosity of people across Wales has been unwavering.

“As our Service works towards a post-covid collection service, we hope more people will step forward and join our lifesaving team. Following changes to UK donation guidelines, more people than ever before can safely donate, which means there has never been a better time to give it a go.”

June 14 is also the one-year anniversary of the landmark changes introduced following the recommendations made by the FAIR (For the Assessment of Individualised Risk) steering group.

These pioneering changes to donation rules have meant that all donors, regardless of gender, are now asked a set of questions, meaning that more people than ever before, including those from the LGBTQ+ community are potentially eligible to donate.

You can book your first or next blood donation appointment by visiting www.wbs.wales/nbdw22 and if you are 17-30, you can also consider signing up to the Welsh Bone Marrow Donor Registry.

For those who cannot donate, you can still become a Welsh Blood Service supporter. 

Sharing their social media posts, encouraging your friends, family and colleagues to raise awareness of the importance of donating blood, platelets and bone marrow.

To learn more about donating blood, platelets and bone marrow, or to book, visit www.welshblood.org.uk.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Community

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd Aberystwyth

Published

on

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth
Bydd Gweinidog Iechyd Cymru yn agor canolfan newydd gwerth £1.7 miliwn i hyfforddi staff y gwasanaeth iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw (dydd Gwener 30 Medi).
Mae’r Brifysgol wedi creu ystafelloedd ymarfer clinigol ansawdd uchel, yn ei Chanolfan Addysg Gofal Iechyd newydd, sydd gyferbyn ag Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth. Cafodd y datblygiad gwerth £1.7 miliwn ei gefnogi gyda grant o £500,000 gan Lywodraeth Cymru.
Rhan ganolog o’r safle newydd yw Uned Sgiliau Clinigol gydag ardaloedd efelychu ansawdd uchel sy’n adlewyrchu taith y claf o’r cartref a gwasanaethau cymunedol i asesu, gofal wedi’ i gynllunio a gofal acíwt.
Mae’r offer addysgu newydd yn cynnwys dyfeisiadau realiti rhithwir ar gyfer profi heneiddio a modelau dynol sy’n efelychu ystod eang o gyflyrau iechyd.
Dechreuodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr nyrsio ar eu hastudiaethau yn y Ganolfan ym Mhrifysgol Aberystwyth ddechrau mis Medi.
Disgwylir y bydd y datblygiadau newydd yn hwb mawr i ymdrechion i gadw a recriwtio staff i’r gwasanaeth iechyd, yn enwedig yn y Canolbarth.
Dywedodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan AS: “Rwy’n falch iawn o agor y ganolfan newydd hon ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n gydweithrediad ardderchog rhwng y byrddau iechyd a’r Brifysgol a bydd yn hwb o ran recriwtio nyrsys yn yr ardal yma.
“Rwyf hefyd yn falch iawn y bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a fydd yn helpu i gyflawni ein cynlluniau i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gwasanaeth iechyd, fel y nodir yn ein strategaeth Mwy na Geiriau.”
Datblygwyd addysg nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth gyda chefnogaeth nifer o bartneriaid, gan gynnwys byrddau iechyd Hywel Dda, Betsi Cadwaladr a Phowys yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
Fe ddyfarnodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru gytundeb i Brifysgol Aberystwyth hyfforddi nyrsys ar gyfer oedolion ac iechyd meddwl sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Caiff y myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer y graddau newydd a gychwynnodd eleni y cyfle i ddilyn hyd at hanner eu cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.
Ychwanegodd yr Is-Ganghellor yr Athro Elizabeth Treasure:
“Anrhydedd fawr yw cael y Gweinidog yn ymweld i agor y Ganolfan, sydd yn fuddsoddiad arwyddocaol iawn i’r Canolbarth. Rwy’n ffyddiog bydd hyn yn hwb o ran recriwtio a chadw staff yn lleol ac yn rhanbarthol. A, thrwy gynnig llawer iawn o’r hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd yn fuddiol i’r ddarpariaeth iaith yn ein gwasanaeth iechyd yn ogystal.”
“Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am gefnogi’r prosiect. Hoffwn i ddiolch hefyd i’r holl bartneriaid sydd wedi cyflawni hyn, gan gynnwys y Byrddau Iechyd lleol, Cyngor Sir Ceredigion ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru“
“Dros y blynyddoedd i ddod, ac wrth weithio gyda phartneriaid, rydym yn awyddus i gyfrannu mwyfwy at gwrdd ag anghenion hyfforddi ein gwasanaeth iechyd. Rwy’n siŵr bydd y Ganolfan newydd yn adnodd pwysig yn hyn o beth. Dyma ni heddiw yn gosod sylfeini ar gyfer twf darpariaeth addysg gofal iechyd yma yn Aberystwyth ar gyfer y dyfodol.”

Continue Reading

Education

Minister opens new Healthcare Education Centre at Aberystwyth University Wales’

Published

on

Health Minister will open a new £1.7 million center to train NHS staff at Aberystwyth University today (Friday 30 September).The University has created a suite of high-quality clinical practice rooms within its new Healthcare Education Centre, which is located opposite Bronglais Hospital in the town. The £1.7 million development was supported by a grant of £500,000 from the Welsh Government. A central part of the new site is a Clinical Skills Unit with high-fidelity simulation areas that reflect the patient’s journey from home and community services through to assessment, planned and acute care. The new teaching equipment includes virtual reality headsets for experiencing ageing and life-size human models that simulate a wide variety of health conditions. Aberystwyth University’s first ever cohort of nursing students began their studies at the Centre at the start of September. The new developments are expected to be a big boost to retain and recruit NHS staff, particularly in mid Wales. Health Minister Eluned Morgan MS said: “I am delighted to open this new centre at Aberystwyth University. It is an excellent collaboration between the health boards and the University and will provide a boost to nurse recruitment in this area.“ I am also really pleased that students will have the opportunity to study through the medium of Welsh, which will help deliver our plans to increase the use of Welsh language in the health service, as set out in our More than Just Words strategy.” Nursing education at Aberystwyth University has been developed with the support of several partners, including Hywel Dda, Betsi Cadwaladr and Powys local health boards as well as service users and carers. Health Education and Improvement Wales awarded a Welsh Government-funded contract to Aberystwyth University to educate both adult and mental health nurses. The new degree courses offer students who started their studies this year the opportunity to study up to half of their course through the medium of Welsh. Aberystwyth University Vice-Chancellor Professor Elizabeth Treasure added: “It is a great honour to have the Minister visit us to open the Centre, which is a significant investment for mid Wales. I am confident this will boost the recruitment and retention of staff both locally and regionally. And, by offering much of the training in Welsh, it will also benefit the language provision in our health service.“ We are very grateful to the Welsh Government for supporting the project. Thanks go to all our partners who have helped make this happen, including the local health boards, Ceredigion Council and Health Education and Improvement Wales.“ Over the years ahead, and working with partners, we are keen to make an increasing contribution to meeting the needs of our NHS. I’m sure that the new Centre will be an important resource in that effort. We are today laying the foundations for the growth of healthcare education here in Aberystwyth into the future.”

Continue Reading

Health

Hywel Dda Health Board confirms Bank holiday arrangements

Published

on

FOLLOWING confirmation that Monday, 19 September, will be a Bank Holiday to mark the Queen’s State Funeral, the Health Board is contacting all patients to confirm or re-arrange their appointments, depending on service availability. Whilst all emergency services will be operating as normal, we need to adjust some elements of our planned care services and prioritise patients with urgent care needs wherever possible.

Our Chemotherapy Units will be operating as normal on Monday and some surgery for urgent cases will take place at our hospitals.

Where appointments need to be re-scheduled, patients are being contacted over the coming days by the relevant team to re-arrange their appointment as quickly as possible. In some cases, this may mean bringing appointments forward to this week. Some face-to-face outpatient appointments will still go ahead, and some may be held as an online/virtual appointment on Monday.

If you have an appointment on Monday, and have not been contacted by 1pm on Friday, please contact the health board’s communication hub on 0300 3038322 or email ask.hdd@wales.nhs.uk for further information and guidance. Staff at the communication hub are available to answer calls between 10am-4pm on Saturday, and 10am-3pm on Sunday and Bank Holiday Monday. We are contacting all patients by telephone or text message, please check your telephone for any messages.

As GP surgeries and most Community Pharmacies and Dental services will be closed on Monday, a Bank Holiday out of hours service will be provided. Individuals requiring repeat prescriptions are encouraged to arrange them in advance.

All urgent and emergency care services will continue as normal. If you are unwell and unsure what to do, you can visit the online symptom checker or call NHS 111. The Minor Injury Units at acute hospital sites will be open as usual. Opening hours for community walk-in services can be found on the health board’s website. Please attend an Emergency Department, or call 999, if you have a life-threatening illness or serious injury, such as: 

Severe breathing difficulties 

  • Severe pain or bleeding 
  • Chest pain or a suspected stroke 
  • Serious trauma injuries (e.g. from a car crash)

We apologise for any inconvenience caused and thank you for your support and patience.

Continue Reading

Popular This Week