Connect with us
Advertisement
Advertisement

Education

Ceredigion pupils receive their GCSE grades

Published

on

THE LOCAL authority, Ceredigion County Council, said it would like to congratulate Ceredigion pupils who receive their GCSE results this week.

The results announced today by WJEC indicate that once again high standards are being achieved in Ceredigion schools. 98.7% of entries for WJEC examinations were graded A* to G, with 77.1% of the entries achieving A*-A.

The following tables provide comparative figures.

 Ceredigion 2022Wales2022
Gradd A* – A28.1%25.1%
Gradd A* – C77.1%68.6%
Gradd A* – G98.7%97.3%

Councillor Wyn Thomas, Ceredigion County Council Cabinet Member for Schools, Lifelong Learning and Skills, said: “I would like to congratulate all Ceredigion pupils who receive their GCSE results this week. Our young people have worked really hard in challenging times and we wish them all well as they step confidently into their next choice, whether in the sixth form, further education or the world of work.”

A message from the schools

Jane Wyn, Headteacher of Ysgol Bro Pedr: “We are so proud of our pupils’ achievements. Despite the disruptions these pupils have experienced due to the pandemic, they have shown a great deal of energy and resilience and they are, hopefully, proud of the grades they’ve achieved at GCSE level. We are looking forward to welcoming many pupils back to the sixth form in September and would also like to wish those pupils going on to college or the world of work every success in the future. Thank you to the pupils, the parents and the teachers for all their help and support once again this year”.

Gareth Evans, Acting Headteacher of Ysgol Bro Teifi:“I would like to extend a warm message of congratulations to all our pupils on their achievements in the GCSE examinations this year.  We are proud of their success and wish to thank the teachers for their work and also the parents for supporting their children during these unprecedented two years.  Many pupils will be returning to study with us in Year 12 and we wish them and all the other pupils the very best in the future.

Nicola James, Headteacher of Ysgol Uwchradd Aberteifi: “We are very proud of our pupils’ success and the excellent results that have been achieved this year. I am in awe of the way our pupils have conducted themselves during what has been a very challenging time in education. Our pupils have shown resilience, tenacity and a remarkable ability to stay focused and to adapt their approach to learning in the face of unprecedented disruption due to the Covid-19 pandemic. I congratulate them and their families, and I thank our dedicated teaching and support staff for their dedication and commitment to the pupils. We are looking forward to welcoming the majority of our pupils back in September to join the Sixth Form, and we wish those who are not returning every success for the future.”

Owain Jones, Headteacher of Ysgol Gyfun Aberaeron: “It is a privilege to congratulate our pupils on their excellent results. These results are well deserved and reflect the commitment of pupils to their studies, their hard work and the support of teachers and school staff and parents and carers. We are looking forward to welcoming a high percentage of pupils back to our sixth form and wish everyone who goes on to study at college, pursue an apprenticeship or enter the world of work the very best.”

Dorian Pugh, Headteacher of Ysgol Henry Richard: “Today we are extremely proud of our pupils’ successes in their GCSE exams this year. Following a very challenging period over the last two years, the pupils have really reached high standards and left a positive mark on the school and huge congratulations to them. I would like to thank the staff for guiding and supporting the pupils to reach their full potential. We wish the pupils the best of luck as they leave school to go on to further education of the world of work.”

Rhodri Thomas, Headteacher of Ysgol Gyfun Penweddig: “Congratulations to our year 11 pupils on receiving their deserved grades in their GCSE exams. They have worked hard in school and during lockdowns to develop the skills that have allowed them to reach high standards in their exams. We hope that these grades allow all of them to take the next steps in their education or careers and look forward to welcoming many back to the sixth form in September.”  

Mair Hughes, Headteacher of Ysgol Gyfun Penglais: “We are extremely proud of our Year 11 students this year. They have worked extremely hard through very challenging times over the last two years, demonstrating real ambition and resilience to achieve their results. We have been impressed by their maturity and attitude and it is so pleasing to this reflected in their grades. Thank you to all staff and families who have also worked hard and supported the students to achieve their grades. Many congratulations to all students and we wish them all the best on their return to the sixth form or as they move onto other educational establishments or apprenticeships.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Community

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd Aberystwyth

Published

on

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth
Bydd Gweinidog Iechyd Cymru yn agor canolfan newydd gwerth £1.7 miliwn i hyfforddi staff y gwasanaeth iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw (dydd Gwener 30 Medi).
Mae’r Brifysgol wedi creu ystafelloedd ymarfer clinigol ansawdd uchel, yn ei Chanolfan Addysg Gofal Iechyd newydd, sydd gyferbyn ag Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth. Cafodd y datblygiad gwerth £1.7 miliwn ei gefnogi gyda grant o £500,000 gan Lywodraeth Cymru.
Rhan ganolog o’r safle newydd yw Uned Sgiliau Clinigol gydag ardaloedd efelychu ansawdd uchel sy’n adlewyrchu taith y claf o’r cartref a gwasanaethau cymunedol i asesu, gofal wedi’ i gynllunio a gofal acíwt.
Mae’r offer addysgu newydd yn cynnwys dyfeisiadau realiti rhithwir ar gyfer profi heneiddio a modelau dynol sy’n efelychu ystod eang o gyflyrau iechyd.
Dechreuodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr nyrsio ar eu hastudiaethau yn y Ganolfan ym Mhrifysgol Aberystwyth ddechrau mis Medi.
Disgwylir y bydd y datblygiadau newydd yn hwb mawr i ymdrechion i gadw a recriwtio staff i’r gwasanaeth iechyd, yn enwedig yn y Canolbarth.
Dywedodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan AS: “Rwy’n falch iawn o agor y ganolfan newydd hon ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n gydweithrediad ardderchog rhwng y byrddau iechyd a’r Brifysgol a bydd yn hwb o ran recriwtio nyrsys yn yr ardal yma.
“Rwyf hefyd yn falch iawn y bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a fydd yn helpu i gyflawni ein cynlluniau i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gwasanaeth iechyd, fel y nodir yn ein strategaeth Mwy na Geiriau.”
Datblygwyd addysg nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth gyda chefnogaeth nifer o bartneriaid, gan gynnwys byrddau iechyd Hywel Dda, Betsi Cadwaladr a Phowys yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
Fe ddyfarnodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru gytundeb i Brifysgol Aberystwyth hyfforddi nyrsys ar gyfer oedolion ac iechyd meddwl sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Caiff y myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer y graddau newydd a gychwynnodd eleni y cyfle i ddilyn hyd at hanner eu cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.
Ychwanegodd yr Is-Ganghellor yr Athro Elizabeth Treasure:
“Anrhydedd fawr yw cael y Gweinidog yn ymweld i agor y Ganolfan, sydd yn fuddsoddiad arwyddocaol iawn i’r Canolbarth. Rwy’n ffyddiog bydd hyn yn hwb o ran recriwtio a chadw staff yn lleol ac yn rhanbarthol. A, thrwy gynnig llawer iawn o’r hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd yn fuddiol i’r ddarpariaeth iaith yn ein gwasanaeth iechyd yn ogystal.”
“Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am gefnogi’r prosiect. Hoffwn i ddiolch hefyd i’r holl bartneriaid sydd wedi cyflawni hyn, gan gynnwys y Byrddau Iechyd lleol, Cyngor Sir Ceredigion ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru“
“Dros y blynyddoedd i ddod, ac wrth weithio gyda phartneriaid, rydym yn awyddus i gyfrannu mwyfwy at gwrdd ag anghenion hyfforddi ein gwasanaeth iechyd. Rwy’n siŵr bydd y Ganolfan newydd yn adnodd pwysig yn hyn o beth. Dyma ni heddiw yn gosod sylfeini ar gyfer twf darpariaeth addysg gofal iechyd yma yn Aberystwyth ar gyfer y dyfodol.”

Continue Reading

Education

Minister opens new Healthcare Education Centre at Aberystwyth University Wales’

Published

on

Health Minister will open a new £1.7 million center to train NHS staff at Aberystwyth University today (Friday 30 September).The University has created a suite of high-quality clinical practice rooms within its new Healthcare Education Centre, which is located opposite Bronglais Hospital in the town. The £1.7 million development was supported by a grant of £500,000 from the Welsh Government. A central part of the new site is a Clinical Skills Unit with high-fidelity simulation areas that reflect the patient’s journey from home and community services through to assessment, planned and acute care. The new teaching equipment includes virtual reality headsets for experiencing ageing and life-size human models that simulate a wide variety of health conditions. Aberystwyth University’s first ever cohort of nursing students began their studies at the Centre at the start of September. The new developments are expected to be a big boost to retain and recruit NHS staff, particularly in mid Wales. Health Minister Eluned Morgan MS said: “I am delighted to open this new centre at Aberystwyth University. It is an excellent collaboration between the health boards and the University and will provide a boost to nurse recruitment in this area.“ I am also really pleased that students will have the opportunity to study through the medium of Welsh, which will help deliver our plans to increase the use of Welsh language in the health service, as set out in our More than Just Words strategy.” Nursing education at Aberystwyth University has been developed with the support of several partners, including Hywel Dda, Betsi Cadwaladr and Powys local health boards as well as service users and carers. Health Education and Improvement Wales awarded a Welsh Government-funded contract to Aberystwyth University to educate both adult and mental health nurses. The new degree courses offer students who started their studies this year the opportunity to study up to half of their course through the medium of Welsh. Aberystwyth University Vice-Chancellor Professor Elizabeth Treasure added: “It is a great honour to have the Minister visit us to open the Centre, which is a significant investment for mid Wales. I am confident this will boost the recruitment and retention of staff both locally and regionally. And, by offering much of the training in Welsh, it will also benefit the language provision in our health service.“ We are very grateful to the Welsh Government for supporting the project. Thanks go to all our partners who have helped make this happen, including the local health boards, Ceredigion Council and Health Education and Improvement Wales.“ Over the years ahead, and working with partners, we are keen to make an increasing contribution to meeting the needs of our NHS. I’m sure that the new Centre will be an important resource in that effort. We are today laying the foundations for the growth of healthcare education here in Aberystwyth into the future.”

Continue Reading

Education

Extreme droughts sparked cultural leaps in human evolution

Published

on

EXTREME droughts lasting tens of thousands of years played a critical role in human evolution by forcing Homo sapiens to develop the culture and tools to cope, according to new research.

An international team of researchers, including academics from Aberystwyth University and across a wide range of disciplines, extracted two 280-metre cores of sediment from the Chew Bahir basin in southern Ethiopia. This area boasts a large concentration of human fossils and is where early humans lived during the Ice Age between 2.5 million and 11,700 years ago.

The cores give the most complete record across the longest period for humans living in this area and provide unprecedented insight into how climate influenced their biological and cultural transformation.

In a paper published today in the journal ‘Nature Geoscience’, the research found that between 620,000 and 275,000 years ago, humans lived in long-lasting and stable conditions in southern Ethiopia alongside a range of closely related groups.

However, between 275,000 and 60,000 years ago, the area was rocked by extensive natural climate changes which transformed areas of lush vegetation and deep lakes into deserts and small salty puddles.

The research demonstrated that these changes in climate forced humans to adapt culturally, socially and technologically, developing enhanced language, sophisticated hunting methods, and stone tools such as blades and spear points.

The period between 60,000 and 10,000 years ago contained the most extreme drought and likely forced humans to move to wetter regions in north east Africa and the Mediterranean.

However, while Homo sapiens were able to develop strategies to help them adapt, other human species like Homo habilis and Homo erectus were unable to do so, which led to their extinction.

The extracted cores are among the most detailed obtained from the region, giving researchers the opportunity to examine every single decade’s climate for the past 620,000 years every half a centimetre of sediment.

Professor Helen Roberts and Professor Henry Lamb, both from Aberystwyth University’s Department of Geography and Earth Sciences, worked on the project, which involved researchers from 19 institutions in six countries.

Professor Roberts said: “These findings take us a step closer to understanding the links between past climate, the environment and human evolution. The period we studied was one of great human innovation in how people interacted with each other, their culture, and their use of stone tools. Because of our findings we can further understand the conditions in which humans lived, how they evolved and developed as societies.

“It also has resonance today as our project helped us explore how different climate drivers interacted in the past. This is something that can be translated into the modern day and help us to understand climate and climate change now.”

Dr Verena Foerster at the University of Cologne’s Institute of Geography Education, which also took part in the research, said: “In view of current threats to the human habitat from climate change and the overuse of natural resources through human activity, understanding the relationship between climate and human evolution has become more relevant than ever.”

Continue Reading

Popular This Week